ތިމާވެއްޓަށް އޮތް ލޯބި ރަޝީދުގެ ޗާލު ގެއިން

ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި އަޑުއުފުލާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަތިއްބެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި ނާޒުކް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭން އަޑަށް ބާރުލާފައި ގޮވާލިއަސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަނީ މަދު ބައެކެވެ. އެކަމަކު ހއ. މޮޅަދު އަށް އުފަން އަބްދުލް ރަޝީދު މިއީ ތަފާތު މީހެކެވެ. ތިމާވެއްޓަށް އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯބި އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިގެންދާނީ ރަށުގެ މެދުގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގެ، ބަށިމާގެއިންނެވެ.


ތެޅިގަލުން ރާނާފައި ހުރި ތިން ފޫޓުގެ ފާރު ނަލަކޮށްލާފައިވަނީ މުޅިން ވެސް ގޮނޑުދޮށުން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައި ހުރި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ދާގަނޑު އަދި ބޮއެ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ގޭ ދޮރުން ވަދެގެން ދާއިރު، ދަނޑި އާއި ފަން ބޭނުންކޮށްގެން ކުޑަ ގެގަނޑެއް ވެސް ހަދައި އެއްޗެހި ބަހައްޓާފައިވެ އެވެ.

ރަޝީދުގެ ގެ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި.--

ރަޝީދު ބުނީ ތަފާތުގޮތަކަށް ގެ ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ހިޔާލު އައީ ކުރުނބާ ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއްގައި 18 އަހަރުވަންދެން ކައްޕިއަކަށް އުޅުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ރިޓަޔާކުރި ހިސާބުންނެވެ. އޭރު މޮޅަދޫ ކައިރީގައި ހަދަމުން އައި މަނަފަރު ރިސޯޓު ވެސް ތަރައްގީކޮށް ނިމެނީ އެވެ. އެއީ މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރި އެވެ. އެހެންވެ ޓޫރިސްޓުން ވެސް ހިތް ދަމައިގަންނާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހިޔާލު އައީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

"ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވިސްނައިދޭން ވެގެން އެގޮތަށް ޒީނަތްތެރިކުރީ. އެކަމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނާނީ އެހެން މީހުން ގޮނޑުދޮށަށް އުކާލާފައި ހުރި އެއްޗެހި،" ރަޝީދު، 66، ބުންޏެވެ.

ދަނޑި އާއި ފަނުން ހަދާފައި ހުރި ގެގަނޑުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އެއްޗެހިތަކެއް.

އޭނާ ބުނީ ގޮނޑުދޮށުން ހޮވައިގެން އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ވަރަށް ރީއްޗަށް ސާފުކުރާ ކަމަށެވެ.

ރ. ދުވާފަރާއި ބ. ދަރަވަންދު އަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ވެސް އެ ރަށަށް ލައްގާފައި ހުރި ބޮއެތަކެއް ރަޝީދު ރަށަށް ދަމުން ގެންދިޔަ އެވެ.

އެއަށްފަހު ބޭރު ދޮރުން ފެށިގެން ގޭ ދޮރާ ހިސާބަށް، ދަނޑި އާއި ފަން ބޭނުންކޮށްގެން ހިޔާކޮށްފައި ހުރި ކުޑަ ގެގަނޑުގައި އެކި ވަރުގެ ބޮލި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ. އެތަނާ ކައިރީގައި ހަދާފައި ހުރި ހޮޅުއަށީގައި ފަނުން ވިޔެފައި ހުރި ދަބަހާއި ގޮއްޓާއި މުޅޯށި ވެސް ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ.

މަނަފަރު ރިސޯޓުން މިހާރު ވެސް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދެ ތިން ދުވަހު މޮޅަދު އަށް ޓޫރިސްޓުން ދާއިރު ރަޝީދުގެ ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ބައެއް ފަހަރު ގަނެ އެވެ.

އެ ގޭ ދޮރުމައްޗާ ކައިރީގައި ހަދާފައި ހުރި ހޮޅުއައްޓެއް.

"އަމިއްލަ ވިސްނުމުގައި ކޮށްފައި ހުރި ކަމެއް މިއީ،" ތިން ކޮޓަރީގެ ގެ ޒީނަތްތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރަޝީދު ބުންޏެވެ.

މިއީ ސިމެންތިން ޖަރީއަކުރާ ޒަމާނަކަށް ވުމުން ސިމެންތި ބޭނުންކޮށްފައި ހުއްޓަސް މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ފާހަގައެއް ނުވާނެ ކަމަށް ރަޝީދު ދެކެ އެވެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން އޭނާ ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ ރަށަށް ދާ ޓޫރިސްޓުން، އެ ގޭގެ ފޮޓޯ ނަގާފައި ނޫނީ ނުދާތީ އެވެ.

ބަށިމާގެ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި.