މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ "ހޯމްގާޑަން" ވަރަށް ތިޔާގި

މަސައްކަތުގައި ބުރަކޮށް އުޅުއްވިޔަސް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ވަގުތު ހުސްކުރައްވާ ހާއްސަ ކަމަކީ ގަސް ހެއްދުމެވެ. މި ދުވަސްކޮޅު އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކައުންޓުތަކުން އެ ފެންނަނީ އެ މަސައްކަތެވެ. ކޮޕީ ފަތާއި ޗެރީ ޓޮމާޓޯ އާއި ވައްތަރުގެ މިރުހެވެ.


އެއީ ގޭގެ ޓެރަސް މަތީގައި ހައްދާފައިވާ ގަސްގަހެވެ. ޕޮޓުގައި އެގޮތަށް ގަސް ހައްދަވާތާ މިހާރު ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުވީ އެވެ.

މަލީޙުގެ "ހޯމް ގާޑަން" ގައި އަނބ އަޅާފައި

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަސް ހެއްދުމަކީ އަބަދު ވެސް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމެކެވެ. ގަސް ހެއްދުން އަމިއްލަ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ ކުރެއްވީ 2005 ވަނަ އަހަރު މާސްޓާސް ހެއްދެވުމަށް އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ ގައުމުގައި ހޭދަކުރެއްވި ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަރާ ހެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް މާ އަޅާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ފިނި މޫސުން އައުމުން އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ.

އެކަމަކު މިފަހަރު ހެއްދި ވެލުގައި ރަނގަޅު ހެޔޮވަރުގެ ކަރައެއް އަޅައިފި އެވެ. މަލީހް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ މަހު ކެނޑި އެ ކަރާގެ ބަރުދަނުގައި 2.7 ކިލޯ ހުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުން ނަމަ އެއީ މީގެ ކުރިން ފަރިއްކުޅުވާފައި ނުވާހާ ފޮނި އަދި މީރު ކަރައެކެވެ.

މަލީޙުގެ "ހޯމް ގާޑަން" ގައި ހައްދާފައި ހުރި ކޮޕީ ފަތް ގަސްތަކެއް: އެތަނުގައި އެންމެ ގިނައިން ހައްދާފައި ހުރި އެއްޗަކީ މިއީ

"ވަރަށް ފޮނި، ވަރަށް މީރު ކަރައެއް އެއީ. މިހާރު ދެ ވަނަ ކަރާ އެބަ ބޮޑުވޭ. އޭގެ ބަރުދަނުގައި ކިލޯއެއް އެބަހުރި،" ދަނޑުވެރި ފުވައްމުލަކަށް އުފަން މަލީހު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަސް ހައްދަން ފެއްޓެވި ފަހުން ގެއަށް ބޭނުންވާ މިރުހާއި ކޮޕީފަތް ބާޒާރުން ބައްލަވައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ. އާއިލާގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އާއްމުކޮށް މިހާރު ބޭނުން ކުރައްވަނީ "ހޯމްގާޑަން" ގައި ހައްދާ އެއްޗިއްސެވެ.

އެ ތަނުގައި 17 އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ގަސް ހުރިއިރު އެންމެ ގިނައީ ކޮޕީ ފަތް ގަހެވެ. އޭގެ 160 ގަސް ހުރިއިރު ދެން އެންމެ ގިނައީ ތޮޅި މިރުހާއި ގިތެޔޮ މިރުހާއި ކަނޑޫދޫ މިރުހެވެ. އެ ވައްތަރުތަކުގެ 60 ގަސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އަދި ޗެރީ ޓޮމާޓޯގެ ވެސް 20 ގަސް އެބަހުއްޓެވެ.

މަލީޙުގެ "ހޯމް ގާޑަން" ގައި ހައްދާފައިވާ މެލަން

އެ ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑީ އަނބު ގަހެވެ. އެ ގަސް ހަތަރު ފޫޓަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ދެން ހުރި ބިލިމަގު ގަސް ވެސް ހުރީ އެ ވަރަށް ފޯދިފަ އެވެ.

އަނބު ހައްދަން، ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ކުރެއްވި މަސައްކަތް އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބުވެ މިހާރު ހުރީ ގަހުގައި އަނބު އަޅައިފަ އެވެ.

މަލީހް، "ހޯމް ގާޑަން" ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރު، ކުޑަ ދަރިފުޅު ބަލަހައްޓައިގެން.

މިހާތަށް އިންދެވި ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ނުލިބުނީ ބަރަބޯ އަދި ޕެޝަން ފުރުޓެވެ. ހަރުވުމުގެ ކުރިން ބަރަބޯ ހަލާކުވީ އެވެ. ޕެޝަން ފްރުޓް ނުލިބެނީ މާ ހަރުނުވާތީ އެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް ގިނައިން މާ އަޅަ އެވެ.

ދަނޑިއަލުއްވާއި ބިލަމަގާއި މުރަނގަ ގަސް ވެސް ރަނގަޅަށް ފޯދި އެއިން މޭވޭ ލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކަންކުުން ފަތާއި އުއްދަނޑި އާއި ތައިލެންޑު ޖަނބުރޯލާއި ޗެރީ ގަހާއި އޮރެގާނޯ އަދި ލެމަން ގްރާސް ވެސް ހައްދާފައި އެބަހުއްޓެވެ.

މަލީހުގެ ހޯމް ގާޑަންގައި ހައްދާފައިވާ މިރުސް ގަހެއްގައި އަޅާފައިވާ މިރުސްތަކެއް.

މި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގަސް އިންދާނެ އޮށް ހޯދަނީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ތައިލެންޑާއި ޖަޕާނާއި އެމެރިކާއިންނެވެ.

އެ ގަސްތައް ބޮޑުކުރުމަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކެމިކަލް ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުމެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. ޓޮމާޓޮ ގަހަށް ހުދުކޫޑި ބަލި ޖެހުމުން ވެސް ބޭސް ނުޖަހައި ބެއްލެވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ގަހުން ކޫޑި ފިލުވާލެވޭތޯ އެވެ. އަނބުގަހުގެ ފަތްތައް އެނދުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެ އަދި ކަރާ ވެލަށް ވެސް ކޫޑިބަލިޖެހ އެވެ. އެކަމަކު ކެމިކަލް ބޭނުން ނުކުރައްވާ ވޭތޯ ބައްލަވަ އެވެ.

އެގޮތަށް ޕޮޓާއި ހަންބުރީގައި ތަފާތު ގަސްތައް އިންދާއިރު، މަލީހު އަންނަނީ އަކުއަޕޮނިކް ނުވަތަ މަހަށް ކާންދީ އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ގަހަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތް ވެސް ތަޖުރިބާކުރައްވަމުންނެވެ. އެއް ބާސްކެޓުގައި މަސް ހުންނައިރު ދެ ވަނަ ބާސްކެޓުގައި ހުންނާނީ ފްލޯޓުވާގޮތަށް ގަސްތައް ބަހައްޓައިފަ އެވެ.

މަލީހުގެ ހޯމް ގާޑަންގައި އެޅި ފުރަަތަމަ ކަރާ

"ކުރިއަށް ދިއުމުގައި އަދި ވެސް ދަސްކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި. އެކަން ރައްޓެހިން ކިބައިންނާއި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފައަށް ވެސް އަހަން. އަދި އަމިއްލަ އަށް ވެސް ދިރާސާކުރަން،" މަލީހު ވިދާޅުވި އެވެ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތަފާތު ގަސްތައް އިންދައި ގްރީން ހައުސެއް ތައްޔާރުކުރުމަކީ އަމާޒެކެވެ. އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ ތާޒާ ފަތްޕިލާވެލި، އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް އެއް ބޭނުންކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެެ.