މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގެއެއްގެ ވައިގޮޅިން ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ގަލޮޅުގެ ގެއެއްގެ ވައިގޮޅި ތެރޭގައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ގެއެއްގެ އެއް ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ވައިގޮޅީގައި މަރުވެފައި އޮތް ފިރިހެނެއް ފެނިގެން ހެނދުނު 10:10 ގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަަރުވެފައިވާ މީހާ އަކީ ކާކުކަން އަދި ނޭނގޭތީ އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.