ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ޔޫއޭއީގެ އެހީ އަށް އެދިއްޖެ

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން އެހީތެރިވެދޭން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގައި، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


ޝިޔާމް، އަރަބި ބަހުން ކުރެއްވި ޓުވީޓަކުން ޔޫއޭއީގެ ސަރުކާރުގައި އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގަތް އިރު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިވަގުތު ތިއްބެވީ އެ ގައުމުގަ އެވެ.

ޝިޔާމްގެ ޓުވީޓުގައި ޔޫއޭއީގެ ވަލީ އަހުދު ޝައިޚް މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާނާއި އެ ގައުމުގެ އިސް ބޭފުޅުން ޓެގުކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ޝިޔާމްގެ ޓުވީޓް.

ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި، ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގާތް ގުޅެއް އުފެއްދެވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނު މިހާރު ހުންނެވީ ނުހައްގު ޖަލު ބަންދެއްގައި ކަމަށެވެ.

މި ޓުވީޓުގައި، ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ފޮޓޯ ވެސް ހިމަނުއްވާފައިވެ އެވެ.

ވެރިކަމުގައި، ޔާމީން އެންމެ ފަހުން ޔޫއޭއީ އަށް ވަޑައިގަތީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ގައުމަށް ފުޅާކުރެވޭނެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި އެވެ.

ޔާމީން ނުހައްގުން ޖަލަށް ލާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ގަބޫލުކުރި ނަމަވެސް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ، ދައުލަތުން އުފުލި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅަ އެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީ ގުޅިގެން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގި އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ނ. މާފަރު އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމާއި ނ. އަތޮޅަކީ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމާއި ޑިޖިޓަލް ސްކޫލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ހިމެނެ އެވެ. ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޔޫއޭއީއާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރީ 1978 ގަ އެވެ.