ރާއްޖޭގެ ވީޑިއޯއަކަށް މީހުންގެ ހިތްދަމައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި މިޔަރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ޓޫރިސްޓަކު އޮތް މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް، އެމެރިކަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމްޕެނީ (އޭބީސީ) އިން ޓްވީޓްކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.


އޭބީސީން ފުރަތަމަ ކުރި ޓްވީޓްގައި އެ ވީޑިއޯއާ އެކު ޖެހި ޖުމްލައިގައި ބުނަނީ "ޓޫރިސްޓަކު ޖެހިލުމެއް ނެތި ރާއްޖޭގެ މިޔަރުތަކެއްގެ ކަނޑެއްގައި" ކަމަށެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އެއީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ މިޔަރުތަކެއް ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެ ޓްވީޓަށް މިހާތަނަށް 2،700 އަށް ވުރެ ގިނަ ލައިކް ލިބި، 900 ފަހަރު ރީޓްވީޓްކުރި އެވެ. އަދި 168،000 ފަހަރު ބަލާފައިވެ އެވެ.

ޓްވީޓް ބެލި މީހުން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮމެންޓްސް ފޮނުވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ވަނީ އެއީ ކޮން ކަހަލަ މިޔަރުތަކެއްތޯ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ސުވާލަށް ބައެއް މީހުން ޖަވާބުދިނީ އެއީ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް "ނާސް ޝާކް" ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ކިއުންތެރިންގެ އެ ބަހުސާ ގުޅިގެން އޭބީސީން ވަނީ އަލުން މިއަދު އާ ޓްވީޓެއް، "އެއީ ނާސް ޝާކްސް" ކަމަށް ބުނެ، ކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓްވީޓަށް ވެސް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ.

އޭބީސީގެ ޓްވީޓް

ރާއްޖެއަކީ މިޔަރާއި ކަނޑުގެ އެހެން ދިރުންތަކުން މުއްސަނދި ގައުމެކެވެ. ބައެއް ކިއުންތެރިން އެކަން ފާހަގަކުރި އިރު އަނެއް ބަޔަކު މަޖަލަކަށް ސުވާލުކުރީ، ޓުއަރިސްޓް މޫދުގައި އޮތީ "ބަރަހަނާކޮށްތޯ" އެވެ.

ބައެއް މީހުން ހިޔާލު ފާޅުކުރީ އެއީ ފޮޓޯޝޮޕުން ހަދާފައި އޮތް ވީޑިއޯއެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަނެއް ބަޔަކު ބުނީ އެވައްތަރުގެ މިޔަރުތަކާ އެކު އުޅުމަކީ އާންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ގޭގައި ބުޅަލެއް ގެންގުޅުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެއް ކިއުންތެރިޔަކު ސިފަކުރި ގޮތުގައި ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ނޫނީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ އެވެ.

"އަހަންނަށް ޔަގީން އެއީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްކަން، އެ މިޔަރުތައް އޭނާ ކާނުލާނެ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ އެއީ،" އެ ކިއުންތެރިޔާ ލިއުނެވެ.

ބައެއް ދިވެހިން ވެސް މި ޓްވީޓަށް ހިޔާލު ފާޅުކުރި އެވެ. އެގޮތުން އެކަކު ބުނި ގޮތުގައި "މިއީ ރާއްޖޭގައި އާންމު ކަމެކެ"ވެ.

"ރާއްޖޭގައި މިޔަރު ހަމަލާއެއް ދިން ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކަ އަޑެއް ނާހަމެވެ. މި ގައުމުގައި މިޔަރާ އެކު ފަތަން އެއްވެސް ބިރެއް ގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި މީހުންނަށް އެކަން އެނގޭނެ އެވެ،" އޭނާ ލިއުނެވެ.