އަހަރު ދުވަސް ތެރޭ 11 ޕާކިން ޒޯން ހަދައިފިން: ސިޓީ ކައުންސިލް

ފާއިތުވި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި 11 ޕާކިން ޒޯން ހަދާފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޕާކު ކުރާނެ ތަން ނުދައްކާ، ޕާކިން ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކާ ނުޖަހާނެ ކަމަށް ވެފައިވާ ވައުދާ ހިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް 11 ޕާކިން ޒޯން ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ޒޯންތައް ހަދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ގިނައިން ހަދާފައިވަނީ ސައިކަލް ޕާކްކުރާނެ ޖާގަ އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ކުރިމަތިން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ވަނީ ފީ ދައްކައިގެން، ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ޕާކްކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ވެސް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ އެއް އަހަރު ތެރޭ ހެދި ޕާކިން ޒޯންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 80-400އާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުތައް ޕާކްކުރެވޭނެ ޖާގަ ހުރި ޒޯންތައް ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. ބައެއް ޕާކިން ޒޯނުތައް ހަދާފައިވަނީ އެ ޒޯނެއް ހަދާ ހިސާބެއްގެ މަގުމަތީ އޮންނަ ޕާކިން ޒޯނު ނެގުމަށް ފަހުގަ އެވެ. އެހެންވެ އެ މަގުތަކަށް ވަނީ ޖާގަ ތަނަވަސްވެފަ އެވެ. ޕާކްކުރާނެ ތަނެއް ހޯދައި ނުދީ، ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކުރާ ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ނުޖަހާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ވަނީ އަލުން ސްޓިކާ ޖަހަން ފަށައިފަ އެވެ. އެއީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމައެއްލަމައެއް ނެތި ޕާކްކުރުން އާންމުވެ، އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުމުންނެވެ.