ވަޒީފާ ދިން މީހުން ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ފާޑުކިއުން!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާ އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތް ލިބި ފައިދާވި މީހުން އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ވަކީލް މުހައްމަދު އާސިފް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން އަންނަ ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އާސިފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި އެމްޓީސީސީ އާއި މިފްކޯ ފަދަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުވެ، ޔާމީނަށް އިއްވި ހުކުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި 42 ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވި އިރު އެ އެންމެން ކޮބައިތޯ އޭނާ ކުރެއްވި އެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެއްސެވީ ހެންވޭރާއި މާފަންނުގައި އޮފީސް ހަދައިގެން ވަޒީފާ އާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސައިދެވުނީ ބޯވަތަކަކަށްތޯ" އެވެ.

"މި ވާހަކަ މިއަދު ދައްކަން ޖެހޭ،" އާސިފްގެ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އާސިފްގެ ޓުވީޓް.

އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތަކުން ޔާމީނަށަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ނާއިންސާފުން އިއްވި، ސިޔާސީ ހުކުމެކެވެ.

އެ ހުކުމުން ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ސިލްސިލާ ޖަލްސާތަކެއް ބާއްވަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ މަދު ބައެކެވެ.

ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާތީ އާސިފް ފާޑުވިދާޅުވި އިރު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު ދޫނުކޮށްގެން ވެސް ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔާމީން މިނިވަންވިޔަ ނުދޭން ފައިވިއްދައިގެން އުޅެނީ ދެތިން މީހެކެވެ. ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅަށް ވަކީލުންގެ ނަމުގައި އަޑުއުފުލަނީ އެ މީހުންގެ މަންދޫބުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

އާސިފް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރަނީ ގާނޫނު ނޭނގޭތީ ނޫން ކަމަށާއި ހަގީގަތް އޮޅުވާލަން ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކުން އެމަނިކުފާނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އެ ފައިސާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ އެކު ހެދި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެހެން ފައިސާތަކެއް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަދި އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، އޭގެ އަސްލު އޮޅުވާލި ކަމަށް ދައުވާގައިވެ އެވެ.

މި ހުކުމް، ހައި ކޯޓުގައި މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުނާފްކޮށްފަ އެވެ. އިސްތިއުނާފްގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން ވެސް އެމަނިކުފާނު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދޭން ވަކީލުން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.