ޝާހިދުގެ ފާޑުވިދާޅުވުން ސީއެސްސީއަށް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވުމުން، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ކަންބޮވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް)ގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ޕީއެސްއެއް އައްޔަންކުރީ އެ މަގާމު ހުސްވެފައި އޮންނަތާ ތިން މަހާއި 12 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށެވެ. އަދި ޕީއެސްގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވި އައިމިނަތު ޝިފާނާ މަސައްކަތަށް ނުކުންނެވުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވީ، އޭނާ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރިތާ 42 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްގެ މަގާމު ހުސްވީ، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ، ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ކޮންސުލް ޖެނެރަލަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުންނެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ސީއެސްސީ އަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ބަޔަކަށް ވިއަސް ފެންނަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ވަގުތު އެ ކޮމިޝަނުން ހޭދަކުރަމުންދާ ތަން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ އަށް ވުރެ ހަލުވިކޮށް "މެޝިނަރީ" މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކަން ވެގެން ވާނެ ގޮތެއް ނޫން. ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން ވާން ޖެހޭނީ ނަމޫނާ އަކަށް. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކާ ބައެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަން ވާން ޖެހޭނީ،" ސީއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސް ޝަހީދު މުހައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭގެ ބަދަލުގައި ފެނިގެންދަނީ ކަންކަން ލަސްވެ، ކަންކަން ދިގުލައި، ގަބޫލު ކުރަން ދަތި މިންވަރަށް ކަންކަމުގެ ވަގުތު ފާއިތުވެގެންދާ ތަން. އެހެން ނުހެއްދެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަން."

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްއަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޝިފާނާއާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ސަލާމްކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ސީއެސްސީ އަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ބަޔަކަށް ވިއަސް ފެންނަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ވަގުތު އެ ކޮމިޝަނުން ހޭދަކުރަމުންދާ ތަން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ އަށް ވުރެ ހަލުވިކޮށް "މެޝިނަރީ" މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އާ ޕީއެސް އަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޝިފާނާ، އިއްޔެއާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްގެގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ.