ޚަބަރު / މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް

ހަސަން ލަތީފް، މިނިސްޓަރު އަމީނަށް: ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވެންޏާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާ!

ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވޭ ނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީިފް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އަންހެން ކުދިން ހިތާނަ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަމީން ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް ހަދާފައިވާ ހަބަރެއް ޓްވީޓް ކުރައްވައި، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭ ނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެނގޭ މީހުން ބައިވަރު އެބަތިބި،" ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓް--

އެކަމަކު އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ދިފާއުކުރައްވަ އެވެ. އެހެންވެ އަމީންގެ އިސްތިއުފާ އަށް ހަސަން ގޮވާލެއްވީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ހަސަން ލަތީފް އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމްޑީޕީން މިހާރު އަންނަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ދާދިފަހުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލަސް ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީން އެދޭ ގޮތަށް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ކޯލިޝަންގެ އެހެން މެމްބަރުން އަމަލު ނުކުރާތީ ކަމަށެވެ.

އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނަޝީދަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ރައްދު ދެއްވަ އެވެ.

Mashroou thah lasvanee coalition aa hedhi kamah Nasheed thuhumathu kuravvaifi

Mashroou thah lasvanee coalition aa hedhi kamah Nasheed thuhumathu kuravvaifi

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

މަޝްރޫތައް ލަސްވަނީ ކޯލިޝަނާ ހެދި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުން--

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓްވިސްޓުން ވެސް އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީން ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ފާޑު ކިޔަމުން އަންނައިރު އެކަމާ ގުޅޭ ސީދާ ރައްދެއް އެހެން ޕާޓީތަކުން ނުދެ އެވެ.

92 ކޮމެންޓް, 116 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 80%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަސްތާ

27 January 2020

މީނާ އަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް މިގައުމުގެ މަސްލަހަތަށް ހުރި ބިރެއް. މީނާއަށް ހީވާ ކަހަލަ މީނާ އަށް ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އަދާކުރެވޭބާއޭ. އެކޮއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގަ ހުރި އިރު ކޮން ކަމެއް ކުރެވުނީ

The name is already taken The name is available. Register?

މަހޭ ފޭން

27 January 2020

މުޅި އޮޑީގައި ހަސަނުގެ ދެފައި...ސާބަހޭ ހަސަނޭ.. ތީ ވާ ގައުމުގެ ދަރިން..ދެން ލަވަކިޔަން ފަށާ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަބީބު

26 January 2020

ހަސަންލަތީފުގެޒިންމާ އަދާކުރެވޭބާ މިހާރު ނަންބަރު ބަދަލުކޮއް ވައިބަރވެސް ބުލޮކު ކޮއްގެން ތިޔައުޅެނީ ވޯޓުހޯދަން އުޅުނުއިރު ހީވަނީ ރައްޔިތުމީހާޔާ ހެދި ވާލޯބިން އެހެންފަދަކަމެއްހެން

The name is already taken The name is available. Register?

ހަތަރުކަށިމަތި

26 January 2020

އަވަހަށް ބޭރުކުރޭ. އެމީހުން އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކުރި ޒަހަރު އަމިއްލައަށް ރަހަ ބަލައި ބޯންވެސް ޖެހޭނެ. ހަމަ ރަނގަޅަށް ތިހަދަނީ. މާލަހީ ތިކަން ކުރަން އުޅޭލެއް. އަވަސްކުރޭ. ސާހިބުމީހާ އަނގަޔަށް އެޅި އެއްޗެއްނު ތިބޭރުކުރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކެކެކެ

26 January 2020

އޭނަވެސް ކަލޭވެސް އިސްތިއުފާ ދޭންވީ. އެއްވަރުގެ ދެ ކަޗޯރު.

The name is already taken The name is available. Register?

މަހޭ ފޭން

27 January 2020

މަހުވައި މިބައިގަނޑު އަދި އެންމެން ކުރިމަތީ ފަލީހަތް ވާނެ..އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭބެ

26 January 2020

މާގިނަ ވާހަކަނުދައްކާ އަލުން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ވީނު ކޯލިޝަނާ ނުލާ ވާގޮެއް ބަލަން އޭރުން ދޯ އެނގޭނީ ރައްޔުތުން ބޭނުންވާގޮތް 2018 ރައްޔަތުން އެއޮތީ ބަސް އިއްވާފަ ވިވައުދު ކޯލިޝަންތެރެއިން ނުފުއްދެންޔާ އާއިންތިޙާބަކަށް ދާން ނުކެރެނީކީއްވެ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިބްރ

26 January 2020

ބްރަދާ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުގައި ޚުދު ތިޔަބޭފުޅާވެސް ހިމެނޭގޮތުން އިސްތިއުފާ ދޭންނުޖެހޭ ހަމަ އެކަކުވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ފެންނާކަށެއް ނެތެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަރަވެލިން

26 January 2020

އެމްޑީޕ ވެރިކަމުގައި އާމިނަތު ޖަމީލު ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގި ގޮތަށް ހިންގާން އެނގޭ މީހުން ތިބި ވާހަކަތޯ ތި ވިދާޅުވަނީ؟ ގާބިކު ކަމެއްނެތް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި އިކޮނިމިކު މިނިސްޓަރާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރާއި އިސްތިއުފާއާށް ގޮވުން ރަގަޅެވެ. މާލިއްޔަތު ދަނީ ހައްދާ ދަށަށެވެ. ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތެވެ. ބިން ހިއްކާފައި ދިނީމާވެސް އެތަން ބޭނުން ކުރަން ނޭންގުނެވެ. ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް ހަދާފަ ދިނީމަ އެތަންތައް ބަލަހައްޓާކާށް ނޭންގުނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އހ

26 January 2020

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބައި އަޅަން ވެގެން އެކި ނަންނަމުގަ މިނިސްޓްރީތައް ހަދައިގެން ދައުލަތުގެ ލާރި އިސްރާފުކުރާތީ ހިތާމަކުރަން އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކީ މިނިސްޓްރީ ނު އުފެއްދި ނަމަވެސް އެހެން ވުޒާރާއެއްގެ ދަށުން އެ ޚިދުމަތްތައް ދެވިދާނެ ތަންތަންކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބުއްޅަބޭ

26 January 2020

ވެއްޓުމުގެ ކޮޅުމަތި މިފެންނަނީ.. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޕާރޓީ ކުދިންނަށް ބަހާ ހުސް ކޮށްލާފަ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްކޮށްފަ ދެއްކުނީކީނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454