ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް މައްސަލައިގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ބަދަލެއް ނުވޭ: ޔައުގޫބް

"ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅު" މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިންޗިއެއް ވެސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ވެސް އޭނާ އަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔައުގޫބް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުން ފެށިގެން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ނުގުޑާ ފަދަ އަޒުމެއްގައި ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ޔައުގޫބާ މެދު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) ރޭ ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމުން "ކޯސްޓް ބޮޑު ދަޅެއްގައި ނިދާފައި، ކޯސްޓް ކުޑަ ދަޅެއްގައި ފެން ވަރައިގެން އުޅެން" ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހުސެއިން ވަނީ ފަލަސްތީނަށް ޖެހިފައިވާ ހާލު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޖެހިފައި ކަމަށް ވިދަލުވެފަ އެވެ.

ހުސެއިން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތީ އެ ވާހަކައަށް ޔައުގޫބް ދެއްވި ރައްދުންނެވެ.

ޔައުގޫބް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "އިޒްރޭލުގެ ނުބައި ނުލަފާ މީހުންނާ އެއް ހަމައަކުން މި ރާއްޖޭގެ 'ރާއްޖެތެރޭ މީހުން' މިނެކިރީތީވެ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ދެރަވާ" ކަމަށެވެ. އަނދުން ހުސެއިންގެ ވާހަކަ ޔައުގޫބް ސިފަކުރެއްވީ ޒަމާނުއްސުރެން އޮންނަ ސަގާފަތަށް ތާއީދުކުރައްވައި މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރެ ތަފާތު ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

ޔައުގޫބްގެ މި ވާހަކައަށް އަނދުން ހުސެއިން ކުރެއްވީ ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ވަކި ބަޔަކަށް ދިނުމާ ޔައުގޫބް ދެކޮޅުހެއްދެވިވަރު ތާރީޚުތަކުން ފެންނަން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ އެމްއޭސީއެލް އިން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ތަރައްގީކުރި ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ޔައުގޫބް ކުރެއްވި މަސައްކަތަށެވެ.

އެ މަސައްކަތް ޔައުގޫބް ދެން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި "މިހާރު ހުންނެވީ ދަށުވެފައި" ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން ތިއްބަވާ ބައްލަވަން. އެހެރީ ކޮޅު ގޮހޮރަށް ކައިގެން. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އޯކޭ ވާނެ މިކަމުގައި. އެހެރީ ދަށުވެފައި. މީ ފެންވަރަކީ،" ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔައުގޫބް "މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވީ އަނދުން ހުސެއިން އެޅުއްވީ ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު އިލްޒާމްތަކެއް ކަމަށެވެ. ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދޭ ގޮތުން ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ އަށް ބޮޑު ޖާގައެއް، މިހާރު ވެސް ޓީއެމްއޭ އިން އެމްއޭސީއެލްއަށް ދައްކާ ކުޑަ ކުއްޔަށް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބަލަން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

"ރިޝްވަތާ އަޅުގަނޑާ ގުޅުވަނީ އަގު ވައްޓާލަން. ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ގުޅިގެން ވެސް އަދި އެހެން ކަމަކާ ގުޅިގެން ވެސް އަޅުގަނޑަކީ ރިޝްވަތު ހިފާނެ މީހެއް ނޫން. ނުވެސް ހިފާނަން، މަޖުބޫރެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ،" ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަންނަވާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކާ އެކު ވެސް ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ދިޔަ ނުދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވެސް ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޖާގަ ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑައަޅައި އުސޫލުތައް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޓީއެމްއޭ އާއި މަންޓާއަށް މިހާރު ދީފައިވާ ޖާގައަށް ވާ ވަރުގެ ސަރަހައްދެއް، މިހާރުގެ އަގުގައި އާ ޓާމިނަލުން ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދޭނެ އެވެ. ދެން ހުރި ޖާގަތައް ދޫކުރާނީ ބިޑުކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ނިންމި އެވެ.