ޚަބަރު / އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ޑިޕްލޮމެޓުން މެދުވެރިކޮށް، ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އަންނަނީ އެހީވަމުން: ޝާހިދު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައެއް ވަޒީރުން އަދި ކަމާ ގުޅޭ އެހެން އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާ އެކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އެ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މަތިންދާބޯޓުތައް ކެންސަލް ވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި ނޭޕާލްގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓް

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފުތާއަކަށް އިންޑިއާ އަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެހެންވެ، އިންޑިއާ އިން ނާދެވި ތިބި ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެއީ އެ މީހުން އިންޑިއާގައި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދެވެ.

India gai thaashivefai thibi dhivehinnah Asandha aai NSPA in inn eheevanee

India gai thaashivefai thibi dhivehinnah Asandha aai NSPA in inn eheevanee

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

އިންޑިއާގައި ތާށިވި ދިވެހީންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވުން

ކޮންމެހެން މި ވަގުތު ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ރާއްޖެ ނާދެވި އިންޑިއާގައި ތާށިވީ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ދަތުރު ކުއްލި ގޮތަކަށް ކެންސަލް ކުރުމުންނެވެ.

ބޭރުގެ 16 ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ 17 ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އެ ބަޔަކު ތިބި ގައުމެއްގައި ހުންނަ ނުވަތަ އެ ގައުމަކާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވަނީ ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފަ އެވެ. އެހެންވެ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އެ ބަޔަކު ތިބި ގައުމެއްގައި މި ވަގުތަށް މަޑު ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް ރެއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި 14 ދުވަހު އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ރެއާ ހަމައަށް ދިވެހީން އައިސޮލޭޓް ކުރަމުން އައީ ގޭގަ އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނި، އެ ވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގެ 13 މީހަކު ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެ މީހުން ދޫކޮށްލާނީ މަހެއްހާ ދުވަހު މޮނިޓާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ކޮރޯނާވައިރަހެއް ނުޖެހެ އެވެ.

7 ކޮމެންޓް, 11 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 45%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 55%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދަރަނި ދަންތުރަ

22 March 2020

މީ ބޮޑު ބުހުތާނެއް ހުސްދޮގު އިންޑިޔާގައި ހުރި އަހަރެންގެ ކޮށްކޮ މާލެގެނެވޭތޯ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އާދޭސް ދަންނަވައިފިން ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ދަންނަވައިފިން ، ދޭޖަވާބަކީ ތިކަމާ އެބައުޅެމޭ ފަހުން ގުޅާލާނަމޭ ދެން ބަހަބަރު ވަﷲ އައުލަމް....

The name is already taken The name is available. Register?

ހަމިދު

22 March 2020

ބައްޔަކައް ބޭހައް އިންޑި އާ އައްދާން ފޯމްލާ ސިޓީލާ ހެދީމަވެސް އާސަންދަ ނުލިބުނު އެކަމު އިންޑިއާ މަޖާ ކުރަން ދިއަ މީހުނައް އާސަންދަ ދެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޝައްފަ

22 March 2020

މިފަހަރު ރައްޔިތުން ނަށް އެހީ ނުވި އެމްބެސެޑަރުން ވަކި ކުރައްވަން ވާނެ. އުމަރު އަކީ އެކަކު ކަމަށް ލަންކާގަ ތިބި ދިވެހިން ހެހި ވާނެ. ލަންކާ ގަ ކަމެއް ވިޔަސް އެސްއެމްއެސް ފޮނުވާ. ނަމަވެސް އެރޭ 10.30 ވެ އެންމެން ނިދާ ފަހުން. ވަގުތުން ކުރެވޭ އެއް ކަމެއް ވެސް އުމަރަކަށް ނޯވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަޙު12

22 March 2020

ތައިލޭންޑްގަ ތިބި ދިވެހިންނަށް އެއްވެސް ކަ މެއް ކޮންދެއްވާތޯ...

The name is already taken The name is available. Register?

އިމާރާތު

22 March 2020

އަޅުގަނޑަކީވެސް ރާއްޖޭގެ މިޝަން އެއް ހުންނަ ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް. އަދި މިހާތަނަށް ތި މިޝަން އިން ހާލު ބަލައިލުމަށް މެސެޖެއްވެސް ކޮއްނުލާ. މިތާ ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ގޮތިގައި ވާނީ މިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ވެފަ. ދޮގު ނުހައްދަވާ ތިގޮތަށް މި ހުތޫރައްތެރި ވަގުތު.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ރަސްގެފާން

21 March 2020

އިމްރާނަ ކުރިތާއީދު ގެންގޮސްފިން. އަމިލްލަ އެދުން އިސްކުރި މީހެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޅޯޔަރު

22 March 2020

އަލި ރަސްގެފާނު ކޮން ޓޮޕިކަކަށް ތޯ ވާހަކަ ތިޔަ ދައްކަވަނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454