ކޮވިޑް-19: ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު ގާތުން އެބަ ބަލަން: މިނިސްޓްރީ

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ، ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހިން ގެނައުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އެންމެންގެ ވެސް ހާލު ގާތުން ބަަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި އުފަންވެ، ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ގައުމުތަކުގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އަންނައިރު، އެ ދަތިތަކާ ދިވެހިންނަށް ވެސް ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ބައެއް ގައުމުތައް ވަނީ، ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ.

މި ހާލަތުގައި، ބައެއް ދިވެހިންނަށް އުނދަގޫތަކެއް ހުއްޓަސް އެންމެން ރާއްޖެ ގެނައުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ވިސްނައި ދެމުންނެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޕާކިސްތާނާއި ފިލިޕީންސާއި ނޭޕާލުން ދިވެހިންތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފަ އެވެ. ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ދެ ދަތުރު ބާއްވައި ތިން ވަނަ ދަތުރާ ހިސާބުން މަތިންދާބޯޓުތައް މެދުކެނޑުމުން ގާތްގަނޑަކަށް 17 ދަރިވަރުން ވަނީ އެކޮޅުގައި ތާށިވެފަ އެވެ. \

އެ ގައުމުގެ ހޮޓަލެއްގައި، ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ދަރިވަރުން ތިބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ އަދިވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އިންޑިއާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިން ފަރުވާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

އިނިގިރޭސި ވިލާތުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ އިރު ދިވެއްސަކު ވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އެ ގައުމުގައި ހުންނަ، ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުން ވަނީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ގުޅައި، ހާލު އޮޅުންފިލުވާފައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު ބަލައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަން މިކޮޅުގައި [ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި] ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓާސްކްފޯހުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ،" މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިސްކަމެއް ދޭ އެއް ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ޕޯޓްތަކުގައި ތާށިވެފައި ހުރި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސް ފަދަ މުދާތައް ރާއްޖެ އަށް ގެނެވޭނެ މަގުތައް ހޯދުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ހާލަތުގައި އެކި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އެހީ ހޯދުމުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިން އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް މިވަގުތަށް އެ މީހުންނަށް އަދި ރާއްޖެ އަށް ވެސް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ އެ ތަނެއްގައި ކެތްތެރިކަމާ އެކު ތިބުން ކަމަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ރާއްޖޭގައި ވެސް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ މީހުން އައުން ވަނީ މި ވަގުތަށް ހުއްޓުވައިފަ އެވެ.