ކޮވިޑް ބަޖެޓުގެ 72 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް: އަމީރު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައި ނޯޕޭ ލީވް ދީފައިވާޔީ، ސަރުކާރުގެ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖްގެ ލޯނު ދޫނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ލޯނަށް އެދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދެންމެ ވިދާޅުވީ، އެފަރާތްތަކަށް އޮތް ޝަރުތަކީ މުވައްޒަފަކަށް މަދުވެގެން 5000ރ. ދިނުން ކަމަށެވެ.

ތަފުސީލު އަންނަނީ