އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި އެކަމުން އަރައިނުގަނެވިގެން އުޅޭ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާތީ ރާއްޖެ އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ވެސް އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނާ މެދު އިސް ކުރަނީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ. މިނިވަން ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލު އޮތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން އެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރީ އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަކަށް ވެރިވެގަންނަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ މެދު ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް ނަން-އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް (ނާމް) އިން ނެރުނު ގަރާރަށް ތާއީދުކުރަމުންނެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ނާމްގެ ގަރާރުގައި ވަނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ. އެ ގަރާރުގައި ގައުމުތަކުން ގޮވާލާފައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފް ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރުތަކަށް އިޒްރޭލުން ބޯނުލަނބާ މައްސަލައިގައި އެ ގައުމު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައަށް ގޮވާލައި 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑަރާ ހިސާބަށް އިޒްރޭލުން ފަހަތަށް ޖެހުމަށް ވެސް ބާރު އެޅުމަށް ގޮވާލާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އަދި އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ހިންގާ އިޒްރޭލުގެ ވިޔަފާރިތަކާ މުއާމަލާތު ނުކުރުމާއި، ހިފާފައިވާ ބިންތަކުގައި އިޒްރޭލުން އުފައްދާ މުދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާޒާރަށް ނެރުނަ ނުދިނުމަށް ނާމް އިން ގޮވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރުތައް ތަންފީޒުކޮށް، ފަލަސްތީނުގެ އިތުރު ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމަށް އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ރާއްޖެ އިން ގޮވާލާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.