ސީޕްލޭނެއް ފުރަން އުޅެ ޖައްސަން ޖެހުނު ބިރުވެރި މަންޒަރެއް!

ގަދަ ކަނޑުގައި ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް ހިފައިގެން ޅ. ފުށިފަރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ވީޑިއޯ ފެނި ސިފައިންނަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބުނެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މިއީ މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ގަދަ ވައިގެ ތެރޭގައި، ބޮޑެތި ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ނައްޓާލަން އުޅެ، އަނެއްކާ ގޮސް ޖައްސާ ބިރުވެރި މަންޒަރެކެވެ. މިއީ ވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރި ދަތުރެކެވެ.


މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން ކެޕްޓަން އަހުމަދު ޔާސިރު އިއްޔެ ޓްވީޓްކުރި ވީޑިއޯއަކީ، ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް ބަލައި އިރުފުށި ރިސޯޓަށް ފުރައިގެން ދާން އުޅުނު އިރު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ. އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ، މޫސުން ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް، ސީޕްލޭން ޖެއްސި ބިރުވެރި ގޮތެވެ. ގަދަ ރާޅުތަކުގެ ތެރެއަށް، ގަދަ ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެއްސުމުން ބޯޓު ވަރަށް ބޮޑަށް އަރިއަޅާލައި ރާޅާ ޖަހަނިކޮށެވެ.

އިއްޔެ މެންދުރު ކުރި ޓްވީޓަށް އެތައް ސަތޭކަ ލައިކަކާއި އެތައް ހާސް ވިއުއެސްއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.

ސީޕްލޭން ދުއްވުމުގައި 18 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޔާސިރު ބުނީ މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ދަތުރަށް ފޮނުވަނީ ތަޖުރިބާކާރު ޕައިލެޓުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މޫސުން މާ ބޮޑަށް ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ބަލަނީ ދަތުރުނުކޮށް ވޭތޯ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ގިނަ ދަތުރުކޮށް، ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުރުމުން، މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް ނަމަ އެ ދަތުރުކުރާ މަންޒިލެއްގެ ބާނި ހުންނަ ގޮތް ކުޑަކޮށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

މި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ ޓްވީޓްކޮށް ޔާސިރު ވަނީ ސީޕްލޭން ދުއްވާ މީހުންނަކީ "ބޮއްކުރާ ޕައިލެޓުން" ކަމަށް ބުނެ ދަށްކޮށްލާކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

"ބައެއް ފަހަރު އަހަރެމެން ކުރަން ޖެހޭ ތަޖުރިބާ ބައެއް މީހުންނަށް ހިޔާލަށް ވެސް ނުގެނެވޭނެ. ސީޕްލޭން ޕައިލެޓެކޭ ބުނަން ފަހުރުވެރިވަން،" އެ ޓްވީޓްގައިވެ އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސީޕްލޭން ޕައިލެޓުންތަކެއް ސެލްފީއެއް ނަގަނީ

ކަނޑު ގަދަވުމުން، ސީޕްލޭން ލޭންޑުކޮށް ޓޭކްއޮފް ކުރަން އުނދަގޫވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ދިމާވަނީ ވައި ގަދަވުމުންނެވެ.

"ކަނޑު ގަދަ ވިއްޔާ އެގޮތަށް އެކަހަލަ ބައިވަރު ހާދިސާތައް ހުންނާނެ،" ޔާސިރު ބުންޏެވެ.

އުދުހުމުގައި ހޭދަކުރި ދިގު މުއްދަތުގައި ވެސް ޔާސިރު އެންމެ ހަނދާން ހުންނަނީ، ކެޕްޓަނަކަށް ވިތާ ހަތަރު މަހެއް ފަހުން ށ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކަށް ކުރި ދަތުރެކެވެ. ޓީއެމްއޭގައި މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް 2006 ވަނަ އަހަރު ކުރި ޗާޓަރު ދަތުރުގައި، ފްލައިޓު ލޭންޑުކުރެވޭ ވަރުވީ ވެސް ދެތިން ފަހަރަކު މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. ރާޅު ވެސް ފަސް ފޫޓަށް ހުއްޓެވެ.

"އެ ދުވަހު ކުޑަކޮށް ޖެހިލުން ވެސް ވި،" ޔާސިރު ބުންޏެވެ.

މި ޖެހިލުން ކުޑަ މަންޒަރު ފެނި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފްކޮށްފަ އެވެ. މިއިން ދުވަހަކު ވެސް މޫސުން ގޯސް ނުވާ ވަރަށް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް ސީޕްލޭންގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކާއި އެކި ތަންތަނަށް އެތައް ދަތުރެއް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.