އަޝްހަމްގެ ވެންޓިލޭޓަރަށް ނައިބު ރައީސްގެ ތައުރީފް!

ގޮނޑުން ތަކެތި ހޮވައިގެން، ދިވެހި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް ހެދި ވާހަކަވީ ގިނަ ބަޔަކަށް ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫވި ކަމަކަށެވެ. ކޮވިޑް-19އިގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް ހޯދަން އުނދަގޫވެފައިވާ ވެންޓިލޭޓަރެއް އެންމެ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެދުމަކީ، ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ނުވާނެ ކަމެކެވެ.


އެކަމަކު ށ. ގޮއިދު އަށް އުފަން، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އަހުމަދު އަޝްހަމް ވަނީ އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ. އެންމެ ފުރިހަމަ ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، ބަލި މީހާ އަށް އެއިން އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދެވެ އެވެ. މިއީ ދަތި ހާލަތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ މެޝިނެއް ކަމަށް، އެ ޓެސްޓު ކުރި އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަޝްހަމް މި އާދަޔާހިލާފު އުފެއްދުން މީޑިއާގައި އާއްމު ކުރުމާއެކު އޭނާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ގުޅުއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. ގައުމަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ މި ފަދަ މެޝިނެއް އުފެއްދީތީ، އަޝްހަމް އަށް، ނައިބު ރައީސް ތައުރީފް ކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވި އެވެ.

މުޅިން ފުރިހަމަ ނުވެ ހުރި އަޝްހަމްގެ ވެންޓިލޭޓަރު

އަޝްހަމް ބުނިގޮތުގައި ސްކޫލު ނިންމުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދާއިރާ އާއި މިހާރު ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ، ނައިބު ރައީސް އެއްސެވި އެވެ.

"މިއީ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް. ހިޔެއް ނުކުރަން އެ ފަދަ ބޭފުޅަކު ގުޅުއްވައި ތައުރީފް ކުރައްވާނެ ކަމަކަށް،" މިދިޔަ އަހަރު ސީއެޗްއެސްސީން ގްރޭޑް 12 ނިންމުމަށް ފަހު، މިހާރު ރަށުގައި ހުރި އެ ޒުވާނާ ބުންޏެވެ.

"ވަރަށް އުފާވެފައި މިހިރީ. މިއީ ކުރިއަށް ދާން ލިބުނު ހިތްވަރެއް."

މެޝިންގެ ބޮޑުބައި ކުނިގޮނޑުން، ނެގީ ހަފުތާއެއް

އަޝްހަމް މީގެ ކުރިން ވަނީ މަދިރި ނައްތާލުމަށް ފޮގް ޖަހާ މެޝިނެއް ވެސް އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ހަދައިފަ އެވެ. ގޭގައި ހުންނަ ގަރާޖުގައި، ވެލްޑިން ކުރާ މެޝިނަކާއި ދަގަނޑު ކަފާ އާލާތެއް ވެސް ހަދައިފި އެވެ. އެކަމަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް ހެދުމުގެ ހިޔާލު އޭނާގެ ހިތަށް ވަނީ، ސިފައިން ދާދި ފަހުން އޭގެ މެޝިނެއް އުފެއްދުމުންނެވެ.

އަޝްހަމްގެ މި ވެންޓިލޭޓަރުގެ ބޭރު ތޮށިގަނޑު އޭނާ ހެދީ ފިލައިން ކަފައިގެންނެވެ. ކޮމްޕިއުޓާ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ސިސްޓަމެއް ނެތުމުން ސާކެޓްތައް އަމިއްލަ އަށް ހެދީ އެވެ. ބޭނުން ކުރީ ހަލާކުވެގެން ގޮނޑަށް އެއްލާލާފައި ހުރި ޑީވީޑީ ޕްލޭޔަރާއި އެމްޕްލިފަޔާ ފަދަ ތަކެތީގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ބައިތަކެވެ. ސިފައިންނަށް ވެސް ހޯދަން އުނދަގޫވި އެމްބޫ ބޭގް ނުލިބުމުން، ވެންޓިލޭޓަރު ފުރިހަމަ ކުރީ އޭތި ލިބުމުން އަޅުވާލެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެމްބޫ ބޭގެއް ބޭނުންކޮށްގެން މެޝިން މަސައްކަތް ކުރޭތޯ އޭނާ ބެލި އެވެ.

އަޝްހަމް ހެދި ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެތެރެ: އޭގެ ގިނަ ތަކެތި އޭނާ ހޯދީ ގޮނޑުން ހޮވައިގެން

ބަލި މީހާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް، އެ މީހާއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެއިން އޮކްސިޖަން ފޮނުވައިދެ އެވެ. މެޝިން ބޭނުންކުރަނިކޮށް ކަރަންޓު ގޮސްފި ނަމަ އެލާމް އަޅައި، ދިއްލޭ ފިތެއް ވެސް މެޝިނުގައި ހުރެ އެވެ.

"ވެންޓިލޭޓަރު ބަލާފައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރު ވެސް ބުނި މިއީ ރަނގަޅަށް ވޯކް ކުރާނެ އެއްޗެކޭ. ކޮންމެހެން ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެއޭ ވެސް،" އަޝްހަމް ބުންޏެވެ.

ކޮއްކޮމެންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އަޝްހަމް ހެދި ވެންޓިލޭޓަރު އަދިވެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އޭނާ އަންނަނީ، ގޭގެ ވޯކްޝޮޕްގައި ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހޭވަރުވުމުން އޭނާ އެ މެޝިން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ހަދިޔާ ކުރާނެ އެވެ.

ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސްގެން އަޝްހަމް ވެންޓިލޭޓަރު ޓެސްޓު ކުރަނީ

މި ފަދަ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ކިތަންމެ ހުނަރުވެރި ނަމަވެސް ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އަޝްހަމް ހިޔާރުކޮށްގެން ހުރީ ޕައިލެޓަކަށް ވާށެވެ. އެކަމަކު އިންޖިނިއަރިންގެ ތަފާތު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.

ބަލިމަޑުކަމުގެ މި ދުވަސްވަރު ގައުމަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކޮށްދެވުމުން އަޝްހަމް ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އަދި ގައުމުގެ އިސް ބޭފުޅަކު އެކަން ބަލައިގަތުމުން ހިތްވަރު ލިބިގެން، އެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަކީ އޭނާގެ އުއްމީދެކެވެ.