އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި އަވަހަށް ދައުވާކުރަން ޖެހޭ މީހުން ކަނޑައަޅަނީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ މީހުން ކަނޑައަޅެމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމާއެކު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިނިސްޓަރު އިމްރާން، ޕީއެސްއެމްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވިދާޅުވީ އެ ހިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު 260 އަށް ވުރެން މަތި ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އޭގެތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ދައުވާ ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދައުވާ ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭ މީހުން ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފައި. އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ތަރުތީބު ވެގެން އެންމެ އަވަހަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅި އެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރު ކުރެވެމުން. އަޅުގަނޑު ހިތުން ކޮވިޑް-19 ގެ މިދަތި ކަމުން އަރައިގަނެ އޯޕަން ވުމުގެ މަރުހަލާ ފެށިގެންދާއިރުގައި ކޯޓުތަކާ އެކުގައި އެކަންކަން ފެށިގެން ދާނެ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1.3 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ވެސް ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާއި އޭސީސީ އާއި ފުލުހުންގެ މެދުގައި އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލުން ލަސްވެގެން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަނި ޖަލަށް ލައިގެން މާބޮޑު އިންސާފެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވިސްނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފައި. އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ތަރުތީބު ވެގެން އެންމެ އަވަހަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅި އެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރު ކުރެވެމުން. އަޅުގަނޑު ހިތުން ކޮވިޑް-19 ގެ މިދަތި ކަމުން އަރައިގަނެ އޯޕަން ވުމުގެ މަރުހަލާ ފެށިގެންދާއިރުގައި ކޯޓުތަކާ އެކުގައި އެކަންކަން ފެށިގެން ދާނެ." މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގައި އެންމެ އިސްކޮށް ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ވަނީ މި ސަރުކާރުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯންޑާ ކުރެއްވި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ އިރު، އެ ޝަރީއަތަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ވަނީ އަދީބާއި ޒިޔަތު ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ޔާމީންގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އަދީބާއި ޒިޔަތު ޖަލަށްލާން ކުރިން ހުކުމް ކުރިޔަސް، ފަހުން އެ ހުކުމްތައް ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ދައުވާތަކެއް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ފަހުން ވަނީ އުފުލަައިފަ އެވެ.