ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މުޅިން ވެސް މިނިސްޓަރުގެ މޫނު!

އިންޓަނެޓްގެ މި ޒަމާނުގައި ސަރުކާރުން ކުރާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެ އެވެ. ޓްވިޓާ އާއި ފޭސްބުކްގެ އިތުރުުން އިންސްޓަގްރާމްގައި، މިނިސްޓަރުންނާއި އެހެން ތަންތަނުގެ ވެރިން ކުރައްވާ ކަންކަން ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓްވެ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން އެއްޗެއް ނުފެންނަންޏާ، އެއީ ކަމެއް ކުރާ ބައެއްކަން ވެސް ބައެއް މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ.


އެކަމަކު މިވަގުތު އެންމެ ބިޒީ އެއް މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ވާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ ފޮޓޯތައް ހުރުމުން ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެއަށް ބަލާއިރު ހީވަނީ، މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަކީ، ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރުގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ހިންގާ އެއްޗެއް ހެންނެވެ.

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މީހުން ގެންދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑު ވެސް ކިއަމުންނެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކޮންމެ ފޮޓޯއެއްގައި ނުވަތަ ވީޑިއޯއެއްގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮޑުކޮށް ފެންނަނީ އަމީނެވެ. އެހެންވެ، މުޅި ފީޑު ބަލައިލާއިރު ފެންނަނީ ހުސް ވެސް މިނިސްޓަރުގެ މޫނެވެ.

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން، އޮފީހުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުން އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ އެއް ބޭފުޅަކީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ. ދުވާލަކު ގިނަ ޕޯސްޓްތަކެއް ކުރާއިރު އެއިން ކޮންމެ ޕޯސްޓަކުން މިނިސްޓަރުގެ މަސައްކަތް ފެނެ އެވެ. އެކަމަކު ޝާހިދުގެ ގިނަ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ އެހެން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކާ އެކު ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ތަނެވެ. ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯތަކެއް ނޫނެވެ.

ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ސަރުކާރު އިދާރާއެއްގެ ރަސްމީ އެކައުންޓަކަށް ވުރެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އެ ޕޭޖު ސިފަވަނީ މިނިސްޓަރުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އެކަމަކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އިންސްޓަގްރާމަށް އަޅަނީ މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ދައްކައިދޭ ފޮޓޯތައް ކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރަށް ޕޯސްޓުތައް ހާއްސަ ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުންނާނެ އެހެން މީހުންގެ ފޮޓޯ ވެސް. އެއީ މި ތަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ފޮޓޯތައް،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޓަގްރާމް ފީޑް

ފޮޓޯއަށް ހާއްސަ އިންސްޓަގްރާމުން މިނިސްޓަރުގެ ފޮޓޯ ގިނައިން ފެނުން ގޯހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަސް، ހަބަރެއް ނުވަތަ މެސެޖެއް ފޯރުކޮށްދިނަސް އެއިން ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރުގެ މޫނު ފެނުމަކީ، ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި، ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރު ޕްރޮމޯޓްކޮށްދިނުމެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓުގައި ހިމެނޭ ޝާހިދުގެ ފޮޓޯތައް ނަގާފައި ހުންނަ ގޮތުންނާއި އެހެން މީހުން ވެސް ފޮޓޯތަކުން ގިނައިން ފެންނަން ހުރުމާ އެކު ބަލައިލަން އެހާ އުނދަގުލެއް ނޫނެވެ.

"ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ހެލްތުގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަށް ފޮޓޯ އަޅާ މުވައްޒަފަށް އެކަން ކުރާ ގޮތް ނޭނގެނީ ކަމަށް. ނޫނީ އަބަދު އެއް ކަހަލަ ފޮޓޯތަކެއް އަޅަނީ ކަމަށް. އެހެންވެ، ކިޔައިދިނުން މުހިއްމު،" ޓްވިޓާގައި ހިޔާލުފާޅުކުރި މީހަކު ލިޔުނެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް: އެކަމަކު އަމީންގެ ފޮޓޯތަކާއި ޝާހިދުގެ ފޮޓޯތައް ތަފާތު

"މިއީ ސަރުކާރުގެ އެކައުންޓުތައް. އެހެންވީމަ ރީތި ގޮތްގޮތަށް މިނިސްޓަރުގެ ފޮޓޯ ނަގައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތްތައް ފެންނަ ފޮޓޯތައް އަޅަން ރަނގަޅު،" އެހެން މީހަކު ޓްވީޓް ކުރި އެވެ.