ވިސްނުން ހުރީ ކައުންސިލް ހައުސިން އަށް: އަސްލަމް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަކީ ރިއަލް އެސްޓޭޓް އޯނަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ހައުސިން ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ވިސްނުން ހުރީ ކައުންސިލް ހައުސިން އަށް ކަމަށް، ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން މިނިސްޓްރީ އަކީ ވެސް ރިއަލްއެސްޓޭޓް އޯނަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެހެން އިންތިޒާމެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ކުރާނަން،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލް ހައުސިން އަކީ އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލެއް ނުވަތަ އެކަމަށް ހާއްސަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ސޯޝަލް ހައުސިން އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ޝަރުތު ހަމަވާ ނަމަ ސޯޝަލް ހައުސިން އިން، މާކެޓް ރޭޓަށް ވުރެ މާ ކުޑަ ކުއްޔެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދޭ އުސޫލެކެވެ. އެދޭ އެންމެންނަށް ހިޔާވަހިކަން ނުދެވޭ ނަމަ، ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދައި، އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާނެ އެވެ. މި ތަންތަން އާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާނީ، އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހަމަޖެހެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން އުޅޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކައުންސިލް ހައުސިން ފިޔަވައި އެހެން ހައުސިން އަކީ މާކެޓުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަށްވާން ޖެހޭނީ، ޑިމާންޑު އެނގުމުން އެ މިންވަރަށް މާކެޓު ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށެވެ.

"ބޫޓަށް އަރާ މީހުން އަރާނެ ބޫޓުތައް މާލެ ފިހާރައިގައި ގެނެސްފައި ހުރިކަން ޔަގީންކުރުން ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ. ސަރުކާރުން ނުޖެހޭ ބޫޓު ވިއްކާކަށް. ސަރުކާރުން ނުޖެހޭ ގަމީސް ވިއްކާކަށް. އެއްވެސް މީހަކު ގަމީހެއް ގަންނާކަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނުދޭ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް ހައުސިން އަށް ވަންނަންޖެހޭ މީހުން ފިޔަވައި ދެން ތިބި މީހުންނަކީ މާކެޓުގައި ހުރި ގެ ގަންނަ މީހުން ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް މީހުން ކަންކުރާ ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށެވެ.

"އެމީހާގެ މާކެޓު ދޫކޮށްލާފައި އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގެއަކަށް ދަނީ. އެއީ މިކަން، އިންސާނުން އުޅެމުން އަންނަ ގޮތަކީ. އެ ދިމާލަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން އަޅުގަނޑު މި އުޅެނީ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހައުސިން ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް [މިއީ]،"