ރަށްރަށުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދަނީ

ރަށްރަށުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދައި، އެ މީހުންގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.


އިމިގްރޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފުލުހުންނާއި ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި މިއަދު ވެސް، ކ. ހިންމަފުއްޓާއި އދ. ދަނގެއްޗާއި އެ އަތޮޅު މާމިނގިލިން 22 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ.

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅުމުގެ އިތުރުން، ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ވެސް މި އޮޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން ހޯދަ އެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިހެން ވެސް ބިދޭސީން މިހާރު އުޅެ އެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެ މީހުން މަހަށް ގޮސް، ވިޔަފާރިތައް ހިންގަ އެވެ. އަދި ރަށްރަށުގައި އެ މީހުން ކުށް ކުރުން ވެސް ވަނީ މި ފަހަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން އެކި ފަހަރު މަތިން ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ވަނީ ހިންގާފަ އެވެ. އެކަމަކު ވަކި ހިސާބަކުން، ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް ހުއްޓެނީ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ނުގަވައިދުން އުޅޭ ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް މިހާރު ދަނީ އެ މީހުންގެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަމުންނެވެ.