އަލިފުުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޕީސީއާރް މެޝިނެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.


ޕާކިންޕާމާ ބްރޭންޑުގެ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ހަދިޔާކުރުމާ ގުޅިގެން، އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ އޭފްޓީ ފައުންޑޭޝަނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. އެ ތަކެތި އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކުރީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗް އިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

ޕީސީއާރް މެޝިނަކީ ފަސޭހަކަމާ އެކު ޑީއެންއޭ ނުވަތަ ޑީއެންއޭގެ ބައެއް ޑުޕްލިކޭޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ މެޝިނެކެވެ. ވަރަށް ކުޑަ ސާމްޕަލްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ގިނަ ޑުޕްލިކޭޓްތަކެއް އެ މެޝިނުން ހެދެ އެވެ. މިއީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މެޑިކަލް ލެބްތަކުގަ އާއި ރިސާޗް ލެބްތަކުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ މެޝިނެކެވެ.

މީގެ 20 ކުރިން އަހަރު ޗަމްޕާ އާއިލާއިން އުފެއްދި އޭއެފްޓީ ފައުންޑޭޝަން ވަނީ އެކި ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްތައް ވެސް ހަދައިފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދެ ދިވެހި ދަަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދެ އެވެ.