އައްޑޫ ކުލީ ބިންތަކުގެ ފީ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އައްޑޫން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ފީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލައި ގަންނަން ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 75 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާހުކޮށް ކައުންސިލްތަކުން ފީ އާއި ކުލި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ދީފައި ވާތީ، އައްޑޫން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން ނަގާ ކުލި ކައުންސިލް އިދާރާ ދަށުން ހިންގާ އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިކޮށް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މި ނިންމުމާ އެކު ދައުލަތުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް މީގެ ކުރިން އައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކާ ދެމެދު، އައްޑޫ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކުލީ ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް ހެދިފައިވާތީ، އެފަދަ އެއްބަސްވުންތައް ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކާއި، އާއްމު ވިޔަފާރި އާއި ގަރާޖް ވޯކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަން ހިންގަން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ހިމެނެ އެވެ.