ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަ ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭ: އީސީ

ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ޑިމޮކްރަސީ އާއި ތަރައްގީ ވާރުތަ ކޮށްދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ދުނިޔޭގައި މިއަދު ފާހަގަ ކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑިމޮކްރަސީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އީސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔެ އަށް މި އަހަރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި، މި ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އާންމުކޮށް އެ ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ފަދަ ހަރަކާތްތައް މި އަހަރު ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައި އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އެ އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރު ބާއްވާނެ ކަމަށް އީސީ އިން ބުނެފައި ވި ނަމަވެސް އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުތަކަކީ ނުފޫޒުން ބޭރުން ބޭއްވޭ އިންތިހާބުތަކެއް ކަން ކަށަވަރުކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އީސީން ބުންޏެވެ. އަދި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ އެންމެން މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލާއި ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަކުރަން ކުރެވޭ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"މިނިވަން އަދުލްވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި މީޑީއާ އާއި އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންތިހާބު ހިންގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭ. އިންތިހާބުގައި އެ މީހަކު ވޯޓު ދޭނީ ކާކަށް ކަން އެނގޭނީ އެ މީހަކު އަމިއްލަ އަށް،" އީސީ އިން ބުންޏެވެ.

ޑިމޮކްރަސީން ލިބިފައިވާ ހައްގުތައް ބޭނުންކުރާ އިރު އެ ހައްގުތަކާ އެކީގައި ޒިންމާތަކެއް ވާކަން ގަބޫލްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ތިމާގެ ހައްގުތަށް ބޭނުންކުރާ އިރު އެހެން މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިނުގަންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހައްގުތަށް ބޭނުން ކުރަން ވިސްނަން އީސީން އެދުނެވެ.