ކާޕެޓުގެ މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މޮރޮކޯ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުގައި، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އޭނާ އަށް ހަދިޔާކުރި ކާޕެޓު، ޝާހިދު ގެއަށް ގެންދެވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައިގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އެކަމުގައި ނެތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.


ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ޝާހިދު މޮރޮކޯ އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ގައުމުން ހަދިޔާކުރި އަގު ބޮޑު ކާޕެޓެއް ޝާހިދު ގެ އަށް ގެންދެވި ކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އޭސީސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. އޭރު ވެސް މިނިސްޓްރީން އައީ އެކަން ދޮގު ކުރަމުންނެވެ.

އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު، އޭސީސީން އާންމުކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނީ، އެއްވެސް ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް އެކަމުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ރަގެއް [ކާޕެޓެއް] ލިބިފައި ވަނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މޮރޮކޯ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުގައިކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އެ ރަގް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ، އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ އެކު ޝާހިދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ނިއުސް ބްރީފިންއަކަށް ވަޑައިގަތް މަގުމަތީގައި ކަމުން އޭގެ ފޮޓޯ ނެގިފައި ނެތްކަން ފާހަގަވި ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެ އެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނިގޮތުގައި، ރާއްޖެ އިން މޮރޮކޯ އަށް ދިޔަ ވަފުދު ތިބި ހޮޓަލަށް، މޮރޮކޯގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން އެ ރަގް ގެންގޮސް ދިނެވެ. ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ރަގް ޕެކު ކުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ ފޮޓޯ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ރަސްމީކޮށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަން ވެސް ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު މާލެ އައި ދުވަހު ރަގް މިނިސްޓްރީ އަށް ގެންދިޔަކަން ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން އެނގޭ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރަގްގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކޮށްފަ އެވެ. ކޮމިޝަނުން ގޮސް ބެލިއިރު އެ ރަގް އޮތީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޮކް ރޫމުގައި ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނެތް ކަމަށް އޭސީސީން ނިންމާފައި ވެ އެވެ.

ޝާހިދު، މި ކާޕެޓު ގެއަށް ގެންދެވި ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނާ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވެސް ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޑައިގެން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޮކް ރޫމުގައި އެ ކާޕެޓް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެއާ އެކު ފޮޓޯ ނަގައި ކުރިން ޓުވީޓު ކުރައްވައިފަ އެވެ.