ޚަބަރު / މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް (މާމިގިލި)

ގާސިމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވައިފި

ގާސިމް އާއި އޭނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް އަންހެންކުއްޖާ -- ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން، ގާސިމް ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އޭނާ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރަށް، މާމިގިލީގެ 23 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ އެވެ. އޭނާގެ މަންމަ އަކީ އއ. އުކުޅަހު މީހެކެވެ.

މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ބުނިގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގަ އެވެ.

މިލްކިއްޔާތުގައި ބިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދާ ހުރި ގާސިމްގެ މިހާރު ވެސް ތިން އަނބިކަނބަލުން ތިއްބަވަ އެވެ. އޭނާގެ ތިން ވަނަ އަނބިކަނބަލުންނަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އެވެ. ނަހުލާ އާއި އެހެން އަނބިކަނބަލުންނަށް ވެސް ގާސިމްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވަ އެވެ.

85 ކޮމެންޓް, 265 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 63%
icon sad icon sad 9%
icon angry icon angry 28%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނިން

02 October 2020

75 އަހަރު ވެފަ ހުއްޓަސް ދުރުން 55 އަހަރުގެ ރިލެޓިވްލީ ޔަންގު މޭން އެއް ހޭ ހީވޭ... އެހެންވީމަ އޯކޭ އެއްނުން.. ތުބުޅި ކަޅު ކޮށްގެން ހުރުމުން 55 އަހަރު ކަމަށް ދުރުން ހީވެދާނެ ހެލްދީ ވީމަ... އެކަމް ހަގީގަތަކީ 75 އަހަރު ގާސިމް އަށް... 55 އަހަރުގެ މީހަކު އުފަން ނުވާ އިރު ވެސް ގާސިމް އަކީ 20 އަހަރު ގެ ބޮޑު މީހެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު.

01 October 2020

ގިނަ ދަރިން މިންވަރު ކުރަށްވާށި!

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުއްالله

02 October 2020

ގިނަ ދަރަނި؟

The name is already taken The name is available. Register?

މާލުނި

01 October 2020

ދެކަނބަލުންނަށް ބާއްޖަވެރި ކައިވެންޔަކަށް އެދެން..

The name is already taken The name is available. Register?

ެދެދެދެދިފ1212

01 October 2020

މަބުނީ ގާސިމް ޅަ މީހަކާ އިނީމަ ދެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކޮންމެހެން ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ކޮބާ؟ ކަލާނގެ އެކި މީހުނަށް ދެއްވާނީ އެކި ނިއުމަތް. ގާސިމް މީހަކާ އިނުމަކީ ހޭޓު ކޮމެންޓޭމެންނަށް ބަލަދެއް އަރާވަރު ކަމެއް؟1213

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

01 October 2020

ގާސިމް މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ނުދެވޭއިރުވެސް ދޮށީ އުމުރުގަ މިއުޅެނީ ޅަކުދިންނާ އިންނަން، ގައުމުގެ ރައީސް ކަމާ ކުރިމަތިލާ ސިޔާސީ މީހުން އުޅޭގޮތެއްނޫން ތީކީ ތީ ހޮލީވުޑް ބިލިޔަނަރުން ފިލްމުސްޓާރުން އުޅޭގޮތް

The name is already taken The name is available. Register?

ޤާސިމް ބޭބެ

01 October 2020

މީހަކާއި އިނީމާ ކަލޭމެން ކޮން ޖެލެ ސީ އެއްތަ ވަނީ@ މަ އިންނާނަން މަ ލޯބިވާ މީހަކު ދެކެ! އެނގިއްޖެ ދޯ؟ ކަލޭމެން އަސަރު ކޮއްކޮއް ތިބެ ހަމަ ނުޖެހޭ ކޮމެންޓު ލިޔު ނަސް މަ އިންނާނަން! މަހުންނާނީ މަގޭ ގޮތުގައި!

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނު

01 October 2020

ގާސިމު އިންނާނެ މީހަކު އެނގޭނީ ގާސިމަށާ ގާސިމު އިންނަ މީހަކަށް.. މީހަކާ އިންނައިރު ބަލާކަށް ނުޖެހޭ މަތިމަސް ހުރިތޯ ކޮން ނަސްތެއްތޯ އެއްވެސް.. އިންނަން ބޭނުންވާ ދެމީހުން އެކަމަށް ރުހި ގަބޫލުވީމާ އިންނަންވީ.. އެއީ އެހެން ބަޔަކާ ބެހޭ ކަމެއްނޫން...

The name is already taken The name is available. Register?

ހޯރަފުށީގަނީބެ

01 October 2020

މިފަހަރު ރަންކީ ކޯއްޗެކައްބާ¿¿¿ ވިލާގެ މަތިންދާ ބޯއްޓކަށް ތޯއްޗެ.

The name is already taken The name is available. Register?

11111111111

01 October 2020

އައި ފީލް ސޯ ސިންގަލް ނައު...:(

The name is already taken The name is available. Register?

ގޯސް

01 October 2020

މަރުހަބާ. މިއީ ގާސިމާއި އަނބިކަނބަލުންގެ ޒާތީކަމެއް މިކަމާ އަހަރެމެން ބެހެންވީ ކީއްކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!