ޚަބަރު / ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

ހައި ރިސްކް ހުރިހާ ގައިދީން ގެެއަށް ބަދަލުކުރަނީ

މާފުށީ ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއްގައި އޮފިސަރުން ޖަލު ބަލަހައްޓަނީ: ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ ހައިރިސްކް ހުރިހާ ގައިދީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެބަލި ޖެހުމުން ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ފަދަ ހުރިހާ ގައިދީން ވަގުތީ ގޮތުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ކަމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހައިރިސްކް ހުރިހާ ގައިދީން ވަގުތީގޮތުން ގެއަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށާއި އެއީ ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި އަަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ މިރޭ މިކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައި މިވަނީ މަނީލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރިތާ މަދުވަގުތުކޮޅެއްގެެ ތެރޭގަ އެވެ. ޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ވެސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި، މާފުށި ޖަލުގައި ކޮވިޑް ފެތުރިފައި ވާތީ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްވުމަށް ފަހު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބާރަށް އެބަލި ފެތުރެން ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެއާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ވެސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އެބައްޔަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވިއެވެ. އިއްޔެ އެކަނި ވެސް ރާއްޖޭން އެބައްޔަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވި އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެއާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ މިހާރު 4،396 އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 122 މީހަކު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖޭން އެބަލީގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދަކީ މިހާރު 72 އެވެ.

4 ކޮމެންޓް, 5 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 80%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 20%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބަގުޑި

30 April 2021

ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ... މިކަންވެސް ކުރަން އެނގުނީ ރަށްޔިތުން ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައީމަ. މީގެން ވެސް އެނގެނީ މިއީކީ އިހްލާސްތެރިކަމުން ކުރިކަމެއް ނޫންކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮރަލް

30 April 2021

ހޭ އަރާށެވެ. މިހާރުވެސް ވައްކަން ގިނަ ވެއްޖެ އެވެ. ދަންވަރު ފާރަ އަށް ހުންނާ ށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ާޖުހާބެ

30 April 2021

ޜައްޔިތުން ެެ ރުއްސަންޏާ ޖެހޭނީ މިހެން ހަދަންu

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫސް ކިޔާމީހާ

29 April 2021

ރޔާމީނު ގެޔަށް ބަދަލު ކުރުުމުން ، އެކަމާ ދެކޮޅު މީހުންނަށް އޮންނާނީ މިހާރު ޖަވާބު ލިބިފައި.އެއީ ހައި ރިސްކް ހުރިހާ ގައިދީން ގެޔަަށް ބަދަލު ކުުރުން.ދެން ބުނޭ މިވެސް ކަމަކު ނުދޭ އޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454