ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ: ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިގެން އަމުރެއް ނެރެފައިވާކަން ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން އާއި ފުލުހަކު ސިއްރުން ދިން ހެކި ބަހުން ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް ދިރިއުޅުއްވާ ހިލާލީގެ ކައިރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ އެ ހެކި ބަހުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއެއް އުޅޭތީ ދެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެދިއްލެއްވުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްރުކޮށްގެން ތަހުގީގެއް ހިންގަން ބޭނުންވާކަން. ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން ތިބޭފުުން ތިބޭނުންވާ ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން ޖިނާއީ ތަހުގީގު އަވަހަށް ހިންގަވާ،" މަހުލޫފު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަދި އެ ތަހުގީގު ވާން ޖެހޭނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން ހިންގާ ތަހުގީގަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި މާރާމާރީތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ވެސް މަހުލޫފު ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ގޭންގު މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހިންނަށް އަމާން މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުން. އެހެން ކަމުން މި ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.