މީހުން

ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ކުޑަޔަސް އެންމެ ކުޅަދާނަ ސްކޭޓަރު

އުމުރުން އެންމެ 6 އަހަރުގައި ސްކޭޓަށް ލޯބި އުފެދުނު ލައުކް އަކީ މިހާރު އެ ކުޅިވަރުގައި ވަރަށް ހުނަރުވެރި ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކަމުން އަންނަ ކުއްޖެއް.

ސްކޭޓް ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ ކުޅިވަރެއް. އެހެން ކުޅިވަރުތަކާ ހިލާފަށް މި ކުޅިވަރަކީ ވަރަށް ގިނަ ހުނަރުތަކެއް ހުންނަން ޖެހޭ ކުޅިވަރެއް. ސްކޭޓްގައި މޮޅު މީހަކަށް ވަނީ އެ މީހެއްގެ ހުނަރު. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ، އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގެ ޔޫސުފް ލައުކް ބިން މުހަންމަދު އަކީ މިކަމުގައި އަރާ ހުރި ހުނަރުވެރިއެއް.

ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ހަތަރެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ލައުކް، 10، ގެ ހުނަރުތައް ފެނިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންވާނެ. އޭނާ ސްކޭޓްކުރަން ފެށީ އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގައި. އޭނާ ބުނާ ގޮތުން މަންމަ އާއި ބައްޕަ ދިން ސްކޭޓް ބޯޑު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ބީއްސާލި ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާ އަޒުމް ކަނޑައެޅީ މި ކުޅިވަރުން ކުރިއަށް ދާން. އޭގެ ފަހުން އޭނާ އޭގެ ހުނަރުތައް ދަސްކުރީ ޔޫޓިއުބް ބަލައިގެން.

އެންމެން ވެސް ބުނާ ގޮތުގައި ސްކޭޓިންގައި ލައުކްގެ އެއްވެސް ބިރެއް ނެތް. މި ކުޅިވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުން މި ކުޅިވަރުގައި އެންމެ މުހިންމީ ވެސް ބިރު ކަނޑާލުން. ލައުކް ސްކޭޓް ކުރާތަން ފެނިއްޖެ ނަމަ، ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ އޭނާގެ ޖެހިލުން ކުޑަކަން.

ލައުކް އެންމެ ސަޕޯޓް ކުރާ ސްކޭޓަރަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސްކޭޓަރު ސީޖޭ ކޮލިންސް. ލައުކް ސީޖޭ ކޮލިންސް ހުނަރުތައް ޔޫޓިއުބުން ބަލައިގެން އޭނާ ދަސް ވެސް ކުރޭ.

ލައުކް ބޭނުން ވަނީ ސްކޭޓްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދީ ސްކޭޓްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ ގުނާލެވޭ މޮޅު ސްކޭޓަރަކަށް ވުމަށް. ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ލައުކް އަކީ ރާއްޖޭގައި ދެން ވިދާލާނެ އެންމެ އުންްމީދީ ސްކޭޓަރު. އޭނާގެ އެ ހުނަރާއި އެ ހިތްވަރު ހުރި ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ.

މި ކުޅިވަރުން ކުރިއަށް ދާން ލައުކް އަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބެނީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ފަރާތުން. މި ކުޅިވަރުންް ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އޭނާ ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ، ހިތްވަރާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރާއި އެކު ކުރާހިތުން ކޮށްފި ކޮއްމެ ކަމެއް ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް. ލައުކްގެ ހުނަރު އިތުރުތައް ބަލާލަން ބޭނުންވާ މީހުނނަށް ލައުކްގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖް، ލައުކްސްކޭޓް އިން ވެސް ފެންނާނެ.

11 ކޮމެންޓް, 22 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 18%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 82%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވަހީދު

16 May 2021

الله ތަޢާލާ ލައުކް އަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ކާމިޔާބީ މިންވަރުކުރައްވާށި. ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ރަގަޅު އަޚަލާގެއްގެ ކުއްޖެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިއްޒަތު

16 May 2021

ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް. މިފަދަ ކުދިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަލާނަމަ މިކުދިންނަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދާދެވޭފަދަ ހުނަރުވެރި ކުދިން. ކީޕް ދަ ގުޑް ވޯކް ކިޑް. ޔޫ އާރ ރެއަރ ޖެމް.

The name is already taken The name is available. Register?

1976

16 May 2021

ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.ހެލްމެTeއް އަޅާލީމަ ވަރަށް ބަރާބަރުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިން

16 May 2021

ފޮޓޯތަކަށްވުރެ ވީޑިއޯއެއް ހިމަނާލިނަމަ މާ ރީތިކޮށް ހުނަރު ފެނުނީސް. ފޮޓޯތަކުން އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ތި ފަދަ ހުނަރު ދައްކަނުދޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިއްޒަތު

16 May 2021

އެގްރީ. ކްލޯސްއަޕް ކެޕްޝަން އަކުން ކަމުގެ އަސްލު ފެންނަންވާ ގޮަތަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

16 May 2021

ގުޑް ލަކް ކިޑޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހެޔޮއެދޭ

16 May 2021

ކޮބާ ހެލްމެޓް؟؟؟؟؟؟ ދިވެހިން ކޮންމެ ކަމެއްގަ ވެސް "ކޫލް" ވާތީ ވަރަށް ދެރަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހެލްމެޓް

16 May 2021

ހެލްމެޓް ފޯރ ބިގިނާރސް،

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮލް1

16 May 2021

އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މައްސަލަ އެއް ހޯދާލެވޭތޯ ބަލާތި، ހެހެ

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮލްލ

16 May 2021

ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ބުރިޖް ހުރަސްކުރަނީ ބިގިނާސްތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

މ‫ުލާ

16 May 2021

‫ލައުކް އަކީ ކާމިޔާބު ސްކޭޓަރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. ކީޕް އިޓް އަޕް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454