ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ނަބީހާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އުއްމީދީ އެއް އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައި ގައުމީ ޓީމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.


ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އިފްޝާން މުހައްމަދު (އިއްޕަ) ވިދާޅުވީ ނަބީހާ މިވަގުތު ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކުން ދުރުކުރަން ނިންމީ ގައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ސަސްޕެންޝަންނާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ އަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

ނަބީހާ ބުނީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އޭނާ ގައުމީ ޓީމުން ސަސްޕެންޑްކުރީ ގައުމީ ޓީމުގެ ހާޒިރީ ލިސްޓުގައި، ޕްރެކްޓިހަށް ހާޒިރުނުވާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަމާ ދިމާލުގައި ނާންނަކަން ފާހަގަކުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރި ސަބަބަކީ ކޯޗަށް ހާޒިރީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ނުބެލި، ޕްރެކްޓިހަށް ހާޒިރުނުވާ ކުޅުންތެރިން ވެސް، އައި ކަމަށް ފާހަގަޖަހާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެކަން ކުރެވުމުން ކޯޗާއި މެނޭޖަރުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދި ފަހުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ވެސް މައާފަށް އެދި ސިޓީއެއް ފޮނުވި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ސަސްޕެންޝަނުގެ މުއްދަތެއް ނޭނގޭތީ ކުޅުމާ ދުރު ހުންނަން ޖެހުންކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

"މައްސަލަ ޖެހުނީ އަމިއްލަ އަށް ކުރެވުނު ކަމަކުންކަން ގަބޫލުކުރަން. އެކަމަަށް މައާފަށް ވެސް އެދެފިން. އުއްމީދުކުރަނީ އަލުން ގައުމީ ޓީމާ ގުޅެވި ވީ އެންމެ އަވަހަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން. އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަން މިހާތަނަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ވެސް އަންގާފައިނެތީމާ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ކުޅުންތެރިން ނަގާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލަނީ މާލޭގައި ކުރެވޭ ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ ހާޒިރީ އަށެވެ. މުބާރާތްތަކުން ފުރުސަތު ލިބެނީ އެ ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ 80 އިންސައްތަ ހާޒިރީ ހޯދާ ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. އެހެން ކަމުން ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ގެއްލޭ ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ ސަބަބުން މި އަހަރު އޮންނަ މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމުގެ ބިރު ނަބީހާ އަށް ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ އެންމެ އުއްމީދީ އަންހެން ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމާއި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި ނަބީހާ އަކީ ގައުމީ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ގިނަ މެޑަލްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ހޯދައިދީފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ސަރަހައްދުގައި ހޯދި ހުރިހާ ކާމިޔާބީތަކުގައި ނަބީހާގެ ދައުރުބޮޑެވެ.