ޓެކްނޮލޮޖީ

ރޮށި ޕްރިންޓްކުރާ ދުވަސް އަތުވެއްޖެ

ރޮށި ފިހާ މެޝިނެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނުތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ މަތިން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަސް ވެފައި ވަނިކޮށް އަލުން އެ ވާހަކަ ފަށަން މި ޖެހެނީ އަތުޖެހޭ ހިސާބަށް މި އަންނާތީ އެވެ.

ރޮށި ޕްރިންޓްކުރާ ވާހަކަ އަޑުއެހިން ހެއްޔެވެ؟ އެހެން މި އެހީ ރޮށި ޕްރިންޓްކުރުމަކީ އަަހަރެމެން އަޑުއަހާ ވާހަކައަކަށް ނުވީމަ އެވެ. މުޅިން ވެސް އިވެނީ ފިހުނު ރޮށި، މުރަނަ ރޮށި، ހުނި ރޮށި އަދި ތެލުލި ރޮށީގެ ވާހަކަ އެވެ. ދެން އޮތް ސުވާލަކީ، ރޮއްޓެއް ޕްރިންޓްކޮށްފި ނަމަ ކާނަން ހެއްޔެވެ؟

ޓެކްނޮލޮޖީ އެ ހިސާބަށް މިހާރު ތަރައްގީވެއްޖެ އެވެ. ފުއްގަނޑު މޮޑެ، ގުޅަޖަހައި، ރޮށި ދެމުމަކީ މާޒީ އެވެ. މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެނީ މޭޒުމަތީ އަވަނެއް ކަހަލަ ކުޑަ މެޝިނެކެވެ. އެއީ ކޮމްޕިއުޓަރު ޕްރިންޓަރެއް ސިފަކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރި ރޮބޮޓެކެވެ. ކިޔަނީ "ރޮޓިމެޓިކް" އެވެ. ހޫނު ރޮއްޓެއް ޕްރިންޓްކޮށްލަން ގިނައިރުތަކެއް ނުނަގަ އެވެ. އެންމެ މިނެޓެކެވެ. މެޝިނުގެ މޮޅު ވާހަކަ ދައްކާ މީހަކު ބުނާނީ މިހެންނެވެ.

ދޮންނަ މެޝިން އަދި އައިސްއަލަމާރީގައި ހުރުމަށް އެދޭ ފަދަ ފަސޭހަތައް ރޮޓިމެޓިކްގައި ވެސް ހުރެ އެވެ. ރޮށިފިހާ މެޝިން އުފައްދާފައި ވަނީ "ވައިފައި" ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މާނަ އަކީ ސްމާޓްފޯނަކުން ވެސް އެ މެޝިން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ކަމެވެ. ބަދިގެއަށް ކޮޮންމެ ފަހަރަކު ނުގޮސް، ކޮޓަރީގައި އޮވެގެން ވެސް ރޮށިފިހަން ބޭނުންވާ ގޮތް މެޝިނަށް ބުނެދެވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދި މިއީ މެޝިނަށް އަންނާނެ ފީޗާއަކަށް ވާތީ އާންމުކޮށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވެ އެވެ. މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާ އަޕްޑޭޓްތައް އަދި "މެއިންޓަނަންސް" ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށް ވައިފައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެވެ.

ރޮޓިމެޓިކުން ފިހާ ރޮށިގައި ލާ ރަހަ ބުނެދޭކަށް ނޭނގެ އެވެ. އަދި ނުކަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޝިނުން ޕްރިންޓްކުރި ރޮށި ކޭ މީހުން ބުނަނީ މީރު ކަމަށެވެ. ވަރަށް މީރު ކަމަށެވެ. ތަޖުރިބާކުރި މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ރޮށި ހުންނަނީ ރަނގަޅަށް ރޯފިލާފަ އެވެ. ތުނި މިން އަދި ވަށް މިނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

ރޮށި ފިހާ މެޝިންގައި "އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް" ބޭނުންހިފެ އެވެ. އެ ގޮތުގައި ބޭނުން ވަރަކަށް ރޮށި ތުނިކުރެވެ އެވެ. އަތުން ރޮށި ދަމާއިރު ބައެއް މީހުންނަށް އެންމެ އުނދަގޫވަކީ ރޮށި ވައްކުރުމަށެވެ. އެއީ ރޮޓިމެޓިކަށް ހިނދުކޮޅެއްގެ ކަމެކެވެ. އަހަރެމެން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ރޮށީގައި ހުންނަ ހުރިހާ ސިފައެއް، ޕްރިންޓްކުރި ރޮށީގައި ހުރެ އެވެ.

މި މެޝިން މިހާރު ގަންނަން ލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ހާހެއްހާ ޑޮލަރަށެވެ.

26 ކޮމެންޓް, 152 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 89%
icon sad icon sad 8%
icon angry icon angry 3%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދދ

18 April 2017

ކޮންފިހާރަޔަކުން ވިއްކަނީ ފޯންނަމްބާރ ދެއްވާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޔޫސުފު ނއމް

17 April 2017

ތިޔައީ ބޮޑު ފްރޯޑެއް. ތިޔަ ރޮޓިމެޓިކަށް އިސްތިހާރުކޮށް މަރކެޓް ކޮށްގެން މީހުންގެ އަތުން އެތައް ލައްކަ ޑޮލަރެއް ބަޔަކު ކާލައިފި. ތީގެ އެއްޗެއް ގަނެގެން ނުވަތަ ލިބިގެން ބޭނުން ކުރި މީހެއް ނެތް . ގަންނާން ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއި އެކަކަށްވެސް އެކައްޗެއް ވެސް ނުލިބޭ. ތިޔަ ގަންނަން ލިބޭ ތަނެއް ދެނެހުރި މީހަކު ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

17 April 2017

ގއ. ގދ އަތޮޅުގެ ރައްރަށު ފިރިހެނުންނަށް ރޮޓި މެޓިކާއިބެހޭ ވަރަށްގިނަ މައުލޫމާތު ހުންނާނެ. އެކިކަހަލަ ރޮޓިމެޓިކުން ފިހާ ރޮޓީގަ އެކިރަހަ ލާކަމަށްވޭ. ބައެއްކަހަލަ ރޮޓިމެޓްއަކީ ތެޔޮއަޅައިގެން ނޫނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ރޮޓިމެޓިކް. ބައެއްކަހަލަ ރޮޓިމެޓިކުން އެއްފަހަރަކާ ދޭތިވެސް ޕްރިންޓް ކޮއްލެވޭ. ކަރަންޓް ބޭނުންނުކޮއް ބެޓަރީންވެސް ރޮޓިމެޓިކް ބޭނުންކުރެވޭ. ބާވެފަ ހުންނަ ރޮޓިމެޓިކުން ތައްޔާރުކުތާ ރޮޓީގެ ކޮލެޓީ މޮޅުކަމަށްވެސް އެމީހުންބުނޭ. ބޭނުން ވަގުތަކު ބޭނުންކަހަލަ ރޮޓިއެއް ރޮޓިމެޓިކުން ތައްޔާރު ކޮއްލެވެންޏާ އަންހެނުން ގޭގަ ނެތަސް ފިރިހެނުންނަށް ހާދަ ފަސޭހަވާނެ އޭ. އެކަމަކު އަންހެނުން ފިހެދޭ ރޮށި ވަރެއް ރޮޓިމެޓިކުން ފިހާއެއްޗެއް ނުވާނެ ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

ޗިލް

17 April 2017

މިނެޓަކުން ރޮއްޓެއް!!! އެހެންވީމަ ގަޑިއަކު ފަސްދޮޅަސް ރޮށި! މިހާރު އަހަރުމެން ގެންގުޅޭ މެޝިންތަކުން އެއްގަޑިއިރުތެރޭ ދުއިސައްތައެއްހާ ރޮށި ފިހެލުމަކީ މާބޮޑުކަމެއްނޫން، އަނެއްކާ އެހާ މީރެއްނުވާނެހެން ހީވަނީ ތިޔަމެޝިނުން ޕުރިންޓްކުރާ ރޮށިތައް!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ވާނުވާ

17 April 2017

ފާތުމަގެ ކޮމެންޓުން އެނގެނީ، ފާތުމަގެ ފިރިމީހާ އާއި ފާތުމަގެ އާއިލާ ފިރިހެނުންނަކީ ފެމުނުތަކެއްކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުވަދޫ

17 April 2017

ބައެއް ރައްރަށު މީހުން ތީގެ ނަން ކިޔާނެ ގޮތް "ރޮޓިމެޓިކް" "ފޮޅިމެޓިކް" "ރޮށިމެޓިކް" "ޑިސްކްމެޓިމް" އެއީކީ މައްސަލައެއްވެސް ނޫން ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނަން ކިޔާފާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

1000 ޑޮލަރު

17 April 2017

6000 އެއް ނޫން 1000 ޑޮލަރައް

The name is already taken The name is available. Register?

1000

18 April 2017

1000އޭ އެއޮތީ ލިއެފަވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

ފެކްޓްޗެކްކުރޭ

17 April 2017

6000 ޑޮލަރޭ. އީބޭގައި ހުރި ބްޜޭންޑް ނިއު އެއްޗެހިވެސް ހުރީ 1750 ޑޮލަރަށް، http://www.ebay.com/itm/Rotimatic-/332166890398?_ul=AR

The name is already taken The name is available. Register?

ަަމަންޖެ

17 April 2017

1000އޭ އެއޮތީ ލޮލް.....

The name is already taken The name is available. Register?

ްރޯޓީ

17 April 2017

ބުރޯ ރަނގަޅަށް އާޓިކަލް ކިޔާލަބަލަ.. ޢޭރުން އިނގޭނެ ކިތައް ޑޮލަރުކަން ލިޔެފަ އޮތީ..... ޥަރަށް ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ދުންތަރި

17 April 2017

ދިވެހީންނަށް ދިވެހިބަހުުގެ ތަރުޖަމާ ކޮށްދޭހިސާބަށް ޓެކުނޮލޮޖީ ކުރިއެރީމާ ރޮށްޓާއިއެކު ރިހަވެސް އަދި ޕްރިންޓުކުރާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޭއެލެކްސް

17 April 2017

ދެންމަ ނީންނާނަން މީހަކާ

The name is already taken The name is available. Register?

ކްރިޓިކަލް

17 April 2017

މި ރޯޓީމަތިކް އުފެއްދީ ކޮން ގައުމަކުންކަން، ކޮން ކުންފުންޔަކުންކަން.. ކާކުކަން.. ގަންނައް ލިބެނީ ކޮންތަނަކުންކަން.. މީގެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް މި ހަބަރަކު ނެތް...

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
25%
ނުފެނޭ
75%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454