"އެކްސްޕީރިއާ ޒީ" މަރުކާގެ ފޯނުތައް ސޮނީން ހުއްޓާލަނީ

ސޮނީ "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ" ބްރޭންޑް ފޯނެއް ދެން ނުއުފައްދާނެ ކަމަށް ސޮނީން ބުނެފި އެވެ. އެ މަރުކާ އަށް މި ހިސާބުން ނިމުން އައީ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.


"އެކްސްޕީރިއާ ޒީ"ގެ ބަދަލުގައި ދެން އަމާޒުކުރާނީ "އެކްސްޕީރިއާ އެކްސް" މަރުކާ އަށް ކަމަށް ސޮނީން ބުނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ"އާ އެކު އެކްސްޕީރިއާ ސީ، އެކްސްޕީރިއާ އީ އަދި އެކްސްޕީރިއާ އެމް ވެސް ހުއްޓާލާނެ އެވެ.

އެކްސްޕީރިއާ މަރުކާގެ ބައެއް ފޯނުތައް ހުއްޓާލި ސަބަބެއް ކަމަށް ސޮނީން ބުނީ، އެއީ އެ މަރުކާ އަށް ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ފެންވަރު ފަނަހައަޅައި ފޯނުތައް އެހެން ހަރުފަތަކަށް އަރުވަން ކަމަށެވެ. ކުންފުނިން އުފައްދަން ނިންމާފައި ހުރި ފޯނުތަކަށް އެ ނަން ދޭން ބޭނުންނުވީ، ފެންވަރުގެ ތަފާތު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އިހުސާސްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

"އެކްސްޕީރިއާ އެކްސް" ބްރޭންޑްގެ ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރޭއިރު އެއީ "ވިސްނުން ތޫނު" ފޯނުތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ސޮނީން ބުނެ އެވެ. މުސްކުޅި އެކްސްޕީރިއާ އަށް ނުކުޅަދާނަ ކިތަންމެ ކަމެއް "އެކްސްޕީރިއާ އެކްސް" އާއިލާ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ.

ބްލެކްބެރީ ފޯނުތަކަށް ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިތްޖެހުނު ގޮތަށް، ސޮނީ އެކްސްޕީރިއާ މަރުކާ އަކީ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދި މަރުކާއެކެވެ. ބާރުގަދަ ހާޑްވެއާ ހިންގުމަށް އެންޑްރޮއިޑް ފައްކާކޮށްފައި ވަނީ ވާދަވެރިންގެ ހިތަށް ތަދުވާހާ އޮމާންކޮށެވެ.

ސޮނީ "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ" ފޯނެއް ގެންގުޅޭ ނަމަ، މީހާގެ ފާޑުވެރިކަމާއި ސްޓައިލް ވެސް ލަފާކޮށްލެވެ އެވެ. އަގު ބޮޑު ފޯނަކަށް ވާތީ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ސޮނީން "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ" ސްޓައިލްކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ވެސް މެ އެވެ. "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ" އަކީ ގިނަ ބަޔަކު ފަޚުރުވެރިވާ މަރުކާ އެކެވެ.