މީހަކު މެސެޖު ކުރިޔަސް، ވަޓްސްއެޕް ކޯޑު ނުދޭތި!

ވަޓްސްއެޕް އެކްޓިވޭޓްކުރަން އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އޯޓީޕީ ކޯޑު ހޯދައިގެން އެހެން މީހުންގެ ވަޓްސްއެޕް އެކައުންޓްގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލައިގަނެ އެތައް ބަޔަކު މި ހީލަތުގެ ޝިކާރައަކަށް ހަދަމުން ގެންދާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.


ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ތިއްބާ އެކި ގައުމުތަކުގައި މިގޮތަށް އެތައް ބައެއްގެ ވަޓްސްއެޕް އެކައުންޓަށް ވެރިވެގަތުމުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖޭގައި ވެސް މިކަން މިހާރު ވަނީ ފެށިފަ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން ވަނީ، ފޯނުގެ ކޮންޓެކްޓްގައި ހިމެނޭ ނަންބަރަކުން މެސެޖުކޮށް، އޯޓީޕީ ކޯޑެއް އޮޅިގެން ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ނަންބަރު ފޮނުވައިދޭން އެދުމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް މެސެޖުކުރާ މީހާ އަށް ކޯޑު ދިނުމާ އެކު ބައެއް މީހުންގެ ވަޓްސްއެޕްގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލި އޭގައިވާ ކޮންޓެކްޓުންނަށް އެކި މެސެޖުތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އެހެންވެ މި ދުވަސްވަރު، ދަންނަ އެކި މީސްމީހުންގެ ނަންބަރުން ވަޓްސްއެޕަށް ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ވެސް، ކޯޑެއް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ މެސެޖުކުރާ ނަމަ އެއީ ނުބައެއް ކަމަށް ބަލަންޖެހެ އެވެ.

ހަގީގަތުގައި މިއީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ކުރާ ކަމެކެވެ. މިކަން ކުރާ މީހުން އެ ހޯދަނީ ކޮންމެ ސިމަކުން ވަޓްސްއެޕް އެކްޓިވޭޓްކުރާއިރު ލިބޭ ކޯޑެވެ. އެ ކޯޑު ޖަހައިގެން އެހެން ފޯނެއްގައި ވަޓްސްއެޕް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މިހެން އެ ހެދެނީ ވަޓްސްއެޕްގެ ސެކިއުރިޓީ ރަނގަޅަށް ނުބަހައްޓާތީ އެވެ. ވަޓްސްއެޕްގެ ސެކިއުރިޓީ ސެޓިން އަށް ގޮސް ޓޫ ފެކްޓާ އޯތެންޓިކޭޝަން އޮން ކޮށްފައި އިންނަ ނަމަ، އެހެން މީހަކަށް ކޯޑު ލިބުނަސް، އެހެން ފޯނެއްގައި އެ ކޯޑެއްގެ ވަޓްސްއެޕް އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ ޓޫ ފެކްޓާ އޯތެންޓިކޭޝަންގެ ކޯޑު ވެސް ޖަހައިގެންނެވެ.

މިކަމުން ސަލާމަތްވާނީ ކިހިނެއް؟

- އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޓްސްއެޕްގެ އެކްޓިވޭޝަން ކޯޑު ނުދޭތި

- ވަޓްސްއެޕް ސެކިއުރިޓީ އަށް ގޮސް، 2-ސްޓެޕް އޯތެންޓިކޭޝަން އެކްޓިވޭޓްކޮށްފައި ބަހައްޓާ

- އެހެން މީހަކު މެސެޖުކޮށްފައި ނުވަތަ ގުޅާފައި، ވަކި އެޕްލިކޭޝަނެއް އިންސްޓޯލްކުރަން ބުންޏަސް އެކަން ނުކުރާތި އަދި ޒާތީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދޭތި

- ޝައްކުވާ އެއްވެސް ކޯލެއްގައި ބުނާ ކަމެއް ނުކުރާތި

ކޯޑު ހޯދައިގެން ވަޓްސްއެޕް އެކައުންޓެއް ހެކްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ މަގުބޫލު އަދި ރައްކާތެރި މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މި ސްކޭމްގައި އެތައް ބަޔަކަށް ގެއްލުންވަމުން ދާތީ އިންޑޮނީޝިއާ އާއި ސްޕެއިން އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ މިކަމުގައި ސަމާލުވާން އެދިފަ އެވެ.