ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިމާރާތެއްގެ މަަތިން "ރާޅު ޖަހަނީ"

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އޭޝިއާގައި އެންމެ އަރާހުރި އެއް ގައުމުކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސޯލްގެ ގަންގްނަމް ޑިސްޓްރިކްޓް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ރާޅު ޖަހަނީ އެވެ. މިއީ ތްރީޑީގެ ޖާދޫއެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ހަމަ އަސްލު ރާލުތަކެއް ބިއްލޫރި ކިއުބެއްގެ ތެރެއަށް ބިންދައިލާހެންނެވެ.


މި މަންޒަރު ފެންނަ ގޮތަށް ހަދާފައި ވަނީ ސޯލްގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ޑިޖިޓަލް ބިލްބޯޑްގަ އެވެ. ބޮޑުމިނުގައި 1،600 މީޓަރު ހުންނަ އެ ބިލްބޯޑް ހުންނަނީ އެސްއެމްޓައުންގެ ސީއޯއީއެކްސް އިމާރާތުގަ އެވެ. އެތަނުން އެ ފެންނަ "ވޭވް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ފެންނާނީ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކުން އެއް ފަހަރު އެެއް މިނެޓަށެވެ.

View this post on Instagram

Public Media Art #1 "WAVE" with Anamorphic illusion APR. 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ZzxuftgFuoE We, d'strict specializes in designing, making, and delivering breathtaking visual content on Digital Out of Home. In order to offer the world a new experience, we are proud to announce some exciting new business - IP licensing. Our first case of IP licensing, 'WAVE' with anamorphic illusion has been successfully revealed on a magnificent DOOH of COEX K-POP SQUARE, the largest & high-definition outdoor advertising screen in S.Korea at 80.1m (w) x 20.1M (h). We aim to develop numerous attractive visual content that can be licensed into any size and shape of the screen consistently. For any inquiries, please contact us, dstrict@dstrict.com. #publicart #dooh #dstrictholdings #wave #디스트릭트홀딩스 #art #digitalart #coex

A post shared by d'strict (@dstrictholdings) on

މި މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުނި "ޑި-ސްޓްރިކްޓް" އިން ބުނި ގޮތުގައި "ވޭވް" އަކީ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ތިން މަސް ހޭދަވީ ޑިޖިޓަލް ޑިޒައިންތަކަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

View this post on Instagram

Public Media Art #1 "WAVE" with Anamorphic illusion APR. 2020 We, d'strict specializes in designing, making, and delivering breathtaking visual content on Digital Out of Home. In order to offer the world a new experience, we are proud to announce some exciting new business - IP licensing. Our first case of IP licensing, 'WAVE' with anamorphic illusion has been successfully revealed on a magnificent DOOH of COEX K-POP SQUARE, the largest & high-definition outdoor advertising screen in S.Korea at 80.1m (w) x 20.1M (h). We aim to develop numerous attractive visual content that can be licensed into any size and shape of the screen consistently. For any inquiries, please contact us, dstrict@dstrict.com

A post shared by d'strict (@dstrictholdings) on

"އަހަރެމެން ބޭނުންވީ މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް ކޮށްލަން. އެކަންވީ ވެސް އެހެން. މި ރާޅު ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަޕްރައިޒަކަށްވެގެން އުޅެނީ،" ޑި-ސްޓްރިކްޓް" ގެ ބިޒްނެސް ޑިވެލޮމަންޓް ޑިރެކްޓަރު ޖުން ލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޮޑެތި ރާޅުތައް ނަގާ މަންޒަރު ފެނުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު އަބަދު ވެސް ބަލަން ޝައުގުވެރިވާ މަންޒަރެކެވެ. ހާއްސަކޮށް މޫދާއި ކަނޑަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އެފަދަ މަންޒަރުތަކަށް ގެއްލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ އެކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއްކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ތަފާތު ގޮތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމީ. މި ވޭވްގެ ހަގޫގަތް ނޭނގޭ މީހަކަށް ހީވެދާނެ ތިމަންމެ ބޮލަށް ރާޅެއް ބިންދާލަން އުޅެނީހެން ވެސް،" ލުން ވިދާޅުވި އެވެ.