އައިފޯނެއް ނެތް؛ ތައާރަފްކުރީ އެޕަލް ގަޑިއާއި އައިޕެޑް

މިރޭ އައިފޯން 12 ދައްކާލާނެ ކަމަށް ހީވެފައި އޮތަސް، ހަމައެކަނި އެޕަލް ގަޑި އާއި އައިޕެޑްގެ އާ ވާޝަންތައް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.


މިރޭގެ "ޓައިމް ފްލައިސް" އިވެންޓުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކާލީ "އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6" އެވެ. މި ގަޑިން ލޭގައި އޮކްސިޖަން ހުންނަ ވަރު 15 ސިކުންތު ތެރޭ ބަލައިލެވޭނެ އެވެ. މިއީ ގަދަ އަލީގައި ވެސް ފަސޭހައިން ސްކްރީން ފެންނަ އަދި އުސް ތަންތަނަށް އަރާއިރު ވެސް އެ ހުރި އުސްމިނެއް ވަގުތުން އަންގައިދޭ ގަޑިއެއެކެވެ.

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6

ވޮޗް ފޭސް ނުވަތަ ގަޑީގެ މޫނުމަތި ވެސް އިތުރު ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެނިމޯޖީ ލެވޭ ގޮތަށާއި ކުރަން ހުރި ކަންކަމުގެ ލިސްޓު ފެންނަ ގޮތަށް ހެދުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ހުންނަ ބޭންޑާ މުޅިން ހިލާފަށް އަތުގައި އަޅައިލެވޭ ބޭންޑެއް ގޮތަށް އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ރީތި ކުލަތަކުގެ އަދި ޑިޒައިންތަކުގެ ބޭންޑުތައް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. މިއީ "ސޯލޯ ލޫޕް" އެވެ.

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6ގެ ފެމިލީ ސެޓަޕް

އާއިލާތަކަށް ހާއްސަކޮށް ތައާރަފްކުރި ފެމިލީ ސެޓަޕް ފީޗާގައި ކުޑަކުދިންނަށް، އެ ކުދިންގެ އަތުގައި ފޯނެއް ނެތް ނަމަވެސް އަތުގައިި އޮންނަ ގަޑިން، ކުއްޖާ ހުންނަ ތަން ބަލައިލެވޭނެ އެވެ. ސްކޫލްގައި އިންނަ އިރު ބެލެނިވެރިޔާ ބޭނުން ނަމަ ގަޑިއަށް ނޮޓިފިކޭޝަންތައް ނާންނަ ގޮތް ވެސް ހެދޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފީޗާ ފުރަތަމަ ލިބޭނީ ވަކި ކެރިއާތަކަކަށެވެ.

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6

އާ ގަޑީގައި ފިޓްނަސް ފީޗާތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން، ފިޓްނަސް ޕްލަސްގެ ނަމުގައި ވާޗުއަލް ވާކްއައުޓް ފީޗާ ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފީއެއް ދައްކައިގެން ބައިވެރިވެވޭ ފީޗާއެކެވެ. މި ފީޗާ އަދި ލިބޭނީ ވެސް ވަކި ގައުމުތަކެއްގަ އެވެ.

މިފަހަރު އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 6 ގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް އެސްއީ ވެސް ވަނީ އާދައިގެ ފީޗާތަކާ އެކު ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އަގު ފެށެނީ 279 ޑޮލަރުންނެވެ. ސީރީޒް 6 ގެ ފެށޭ އަގަކީ 399 ޑޮލަރެވެ. މި ގަޑިތަކަށް ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އޯޑަރު ދެވޭނެ އެވެ.

މިރޭގެ އިވެންޓްގައި އެޕަލްގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް ވިދާޅުވީ އައިޕެޑް ނެރުނުތާ 10 އަހަރު ވެފައި ވާއިރު މިއީ ކަސްޓަމަރުންގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް އުފެއްދުން ކަމަށެވެ. މިރޭ ތައާރަފްކުރީ އައިޕެޑް ޖެނެރޭޝް 8 އެވެ. މިއީ ކުރީގެ އައިޕެޑްތަކަށް ވުރެ އެތައް ގޮތަކުން ރަނގަޅު އަދި ބާޒާރުގައި މިހާރު ހުރި މަޝްހޫރު އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ ޓެބްލެޓްތަކަށް ވުރެ ސްޕީޑުގެ ގޮތުން އެތައް ގުނައެއް ހަލުވި އުފެއްދުމެއް ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުންޏެވެ.

އެޕަލްގެ އައިޕެޑް 8

އަލަށް ނެރުނު 10.2 އިންޗީގެ އައިޕެޑަކީ 2018 ގައި ނެރުނު އައިޕެޑް ޕްރޯ ލައިންއަޕްގެ އަޕްގްރޭޑެކެވެ. މީގައި ޕްރޮސެސާ ވަނީ A12X ޗިޕްސެޓަށް އިތުރުކޮށް، ސްޕީޑް ހަލުވިކޮށްފަ އެވެ.

އައިޕެޑް 8

މީގެ އިތުރުން އައިޕެޑް އެއާގެ އާ ވާޝަނެއް ވެސް ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. މީގައި ހިތްގައިމު އެކި ކުލަތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އައިޕެޑް އެއާގައި ޔޫއެސްބީ ސީ ޕޯޓެއް ހިމަނައި ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ވަނީ 10 ގުނަ ހަލުވިކޮށްފަ އެވެ.

އައިޕެޑް އެއާގެ އާ ކުލަތައް

އައިޕެޑް 8ގެ އަގު 329 ޑޮލަރުން ފެށޭއިރު ދަރިވަރުންނަށް ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން 299 ޑޮލަރަށް ލިބޭނެ އެވެ. އައިޕެޑް އެއާ ލިބޭނީ 599 ޑޮލަރަށެވެ. އައިޕެޑް އެއާ ލިބޭނީ އަންނަ މަހު އެވެ.

އިވެންޓް ނިންމާލީ މާދަމާއިން ފެށިގެން އައިއޯއެސް 14 އާއި އާ އައިއޯއެސް ލިބޭނެކަން އިއުލާނުކުރަމުންނެވެ. އަލަށް ތައާރަފްކުރި ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ވެސް ލިބޭނީ އާ އައިއޯއެސްއާ އެކީގަ އެވެ.