ދުނިޔެ / ސްވިޑެން

ބޮޑުވަޒީރުކަން ލިބުނުތާ އެއްދުވަސްތެރޭ އިސްތިއުފާ

ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އެންޑަސަން. --ފޮޓޯ:އޭޕީ

ސްޓޮކްހޯމް (ނޮވެމްބަރު 25) - ސްވިޑަންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް މަގްޑަލެނާ އެންޑަސަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން އައްޔަންކުރިތާ އެއް ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

ސްވިޑަންގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރި އެންޑަސަން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އެކަމަނާ ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓް ފާސްނުވުމާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ގްރީންސް ޕާޓީ ވަކިވުމުންނެވެ.

"ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް އެއީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެއް ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނުން،" ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އެންޑަސަން ވިދާޅުވި އެވެ. "ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ ސަރުކާރެއް ހިންގަން ހުންނަން އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނުވޭ."

އެންޑަސަން ވިދާޅުވީ ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓުންނާ އެކު މައިނޮރިޓީ ސަރުކާރެއް އުފެއްދިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި އަލުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްވިޑަންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް އެންޑަސަން އައްޔަން ކޮށްފައި ވަނީ ލެފްޓް ޕާޓީއާ އެކު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޕާޓީން ކޯލިޝަނުގައި ބައިވެރިވާން އެއްބަސްވީ ޕެންޝަން ބޮޑުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލެފްޓް ޕާޓީއާ އެކުވި އެއްބަސްވުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސެންޓަ ޕާޓީން ވަނީ އެންޑަސަންގެ ބަޖެޓަށް އޮތް ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެކަމަނާގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓެއް ހަމައެއް ނުކުރެވުނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޕާލަމެންޓުން ފާސްވީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓެވެ.

އުމުރުން 54 އަހަރުގެ އިކޮނޮމިސްޓް، އެންޑަސަން ވަނީ ސްވިޑަންގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ވޭތުވެދިޔަ ހަތް އަހަރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ.

8 ކޮމެންޓް, 2 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 50%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 50%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ފަހުދު

28 November 2021

މިކޮޅުގަ މިކަމާ އުޅެނީ އިސްތިއުފާ ދޭން ނިކަން ފަރިތަ މީހެއް. އޭނަ އުޅުނު ދުވަސްވަރު ކެބިނެޓް އެއްކޮއްވެސް އިސްތިއުފާ ދިން

The name is already taken The name is available. Register?

ގަލަން

26 November 2021

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައި މި މަންޒަރު ގިނަގިނައިން ފެންނާނެ. މިރާއްޖެއަށް މިފަދަ ނިޒާމެއް ހަމަ ބޭނުންބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މިސާލު1

25 November 2021

ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލު. މިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުންޏަސް ހަމަ ގަދަ ހަދާފަ މަގާމުގަ ހުންނާނެ. މިހާރު އެއުޅެނީ ވަޒީރަކުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާގެން އެކަމަކުވެސްް ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ނުދޭން ފައިވިއްދާފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުލޭ

25 November 2021

ބަރުލަމާނީ އަކީ މިކަހަލަ ހިތި އެއްޗެއް. ދެން ސަރުކާރެއް ނުއުފެއްދިގެން އެތައް ދުވަހަކު ތިބެންޖެހިދާނެ. ރާއްޖޭގައި ނަމަ ދެން ދޭނީ ރިޝްވަތު. ދެން ޖެހޭނީ އަނެއް އިިންތިޚާބު ބާއްވަން އެތަކެްް މިލިއަން ޚަރަދުކުރަން. ބަރުލަމާނީއަށް ސަލާމް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުޙައްމަދު123

25 November 2021

މީ މިބުނާ ބަރުލަމާނީއަކީ...

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮނިފޮނިޓައްޕު ކުމާރު

25 November 2021

މިމީސްމީހުންގެ ފަރާތުން އިބޫމެން މަހޭމެން މިސާލުނަގާނެނަމައޭ ހިތަށްއަރާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަސިން

25 November 2021

މިސަކަރާތް ނުޖެހިގެން ބަޔަކު ރާއްޖެގައިވެސް އެތެޅެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަރުލަމާނ

25 November 2021

ބަރުލަމާނީގެ ފޮނިކަން. ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454