7 hours ago

9

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތައް އިންސާނުން ފަހަނައަޅައި ނައަމް ސޫފިތަކަށް ވެސް ފޯރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ގޮތުން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިމުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ގަތަރަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ...