8 hours ago

4

މައްކާ (އެޕްރީލް 1) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްވުމުގެ އުއްމީދު ލިބެންދެން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ތައްޔާރީތައް ނުވެ މަޑުކޮށްލުމަށް ސައުދީގެ ހައްޖާއި އުމްރާއާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޑރ....