ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާގެ ބޮލަށް ބަޑިޖެހި އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހާ ކުށްވެރިވެއްޖެ

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 4) - ޒަޚަމްވެފައި އޮތް ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނެއްގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލި އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހާ ކުށްވެރިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ނިންމައިފި އެވެ.


ޒަޚަމްވެގެން ވެއްޓިފައި އޮތް ފަލަސްތީނުގެ 21 އަހަރުގެ ޒުވާނާ އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ޝާރިފްގެ ބޮލަށް ބަޑި ޖެހީ އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ސާޖެންޓެއް ކަމަށްވާ އެލޯ އަޒާރިއާ، 20، އެވެ. ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ހިބްރޫންގައި މި ހާދިސާ ހިންގާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު 24 ގަ އެވެ. ޝަރީފާއި ފަލަސްތީނުގެ 21 އަހަރުގެ އެހެން ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ ރަމްޒީ އަޒީޒް އަލް ގަސްރަވީ ވަނީ އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފަ އެވެ. ރައްދުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ގަސްރަވީ މަރާލުމަށް ފަހު ޝާރިފް ވަނީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފަ އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ މީހަކު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ޝާރިފް އޭރު މަރެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މާދުރުގައި ހުރި އަޒާރިއާ އައިސް ޝާރިފް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލަ އެވެ.

ޒަޚަމްވެފައި އޮތް ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާ ގަޔަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހާ ބަޑި ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަޒާރިއާ ބުނީ އޭނާ ހީކުރީ ޝާރިފް އޮތީ ގައިގައި ގޮވާތަކެތި ހަރުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފައި ވަނީ އަޒާރިއާގެ މަގްސަދަކީ މީހަކު މެރުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ހަމަލާދިނީ އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ކުރިމަތިކުރުވޭނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި އޮތް މީހަކަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެ އެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ބުނީ އޮކްޓޯބަރު 2015 ގެ ފަހުން މި ބާވަތުގެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ ފަލަސްތީނު މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.