އިންޒާރު ދޭނަމަ ނޯތު ކޮރެއާ ނައްތާލާނަން: ޓްރަމްޕް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރުތައް ދީ އެމެރިކާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިން އަމިއްލަ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން މަޖްބޫރު ކުރުވާ ނަމަ ނޯތު ކޮރެއާ ނައްތާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.


އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ޓްރަމްޕް ދެއްވި ފުރަތަމަ ތަގުރީރުގައި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަށް ޖޯކް ޖައްސަވާ ވިދާޅުވީ "ރޮކެޓް މޭން އުޅުއްވަނީ އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ ދަތުރެއްގައި" ކަމަށެވެ.

އދ. އަށް ގޮންޖެހުމަށް ފަހު ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދާދި ފަހުން ވަނީ ނިއުކްލިއާ ބޮމާއި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކޮށްފަ އެވެ.

އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތަގްރީރު ދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

"އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިންނަށް ދިފާއުވުމަށް މަޖްބޫރު ކުރާ ނަމަ ނޯތު ކޮރެއާ މުޅިން ހަލާކުކޮށް ނެތިކޮށްލުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ،" ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރުގައި އީރާނަށް ވެސް ވަނީ ބަހުގެ ހަމަލާ ދެއްވައިފަ އެވެ. "ކޮރަޕްޓް ޚުދުމުޚްތާރު" ވެރިކަމެއް އޮތް ގައުމެއްގެ ގޮތަށް އީރާން ސިފަ ކުރައްވާ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މެދުއިރުމަތި ހަލަބޮލިކޮށްލަން ކަމަށެވެ. ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ތެހެރާނަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. އަދި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި ސޮއިކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.