ހުޅަނގު އައްސޭރި ވެސް އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކަށް ހަދަނީ

އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުޅަނގު އައްސޭރީ އާއި ގުދުސް އަކީ ވެސް އިޒްރޭލުގެ ބިންތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް، އިޒްރޭލުގެ ވެރިކަން ކުރާ ލީކޫޑް ޕާޓީގައި ވޯޓެއް ނެގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.


އަންނަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ދައުވަތު މިހާރު ވަަނީ ބޮޑުވަޒީރު ބިންޔާމީން ނަތަންޔާހޫ އާއި އެ ޕާޓީގެ އެހެން ވެރިންނަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ. ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައި ގާނޫނެއް ވެސް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޕާޓީގެ ފެންވަރުގައި މިހާތަނަށް އެކަން ނިންމައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރިއަކީ އިޒްރޭލުގެ ބިމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ލީކޫޑް ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ވޯޓެއް ނެގުމަށް ފަހު، އޭގެ ފަހު މަރުހަލާއަކަށް ވާނީ، އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަސައްކަތް ފެށުމެވެ.

ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުން ބުނި ގޮތުގައި އިޒްރޭލު އިން ފުޅާ ކުރުމަށް އެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން، ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މިނިވަން ދެ ދައުލަތް ގާއިމުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަޅުޖެހިގެން ދާނެ އެވެ. އަދި އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ފެތުރެމުން ދާނީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ވެސް ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ބިންތައް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާ އެކު، އެ ބިންތަކުގައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާނީ އިޒްރޭލުގެ ގާނޫނުތަކެވެ. އަދި އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ދާޚިލީ ސަލާމަތްތެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޖިލްއާދު އަރްދާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕާޓީ ފެންވަރުގައި މިކަންތައް ނިންމުމަށް ފަހު، މި މައްސަލަ އިޒްރޭލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ވެސް ލީކޫޑް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުގައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އެއްވެސް ބިލެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނަމަ، އެ ބިލެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފާސްކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ބިންތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ ލީކޫޑް ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވަނީ، އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ އެ ޕާޓީގެ 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ފަހު އެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި ގުދުސްގެ ބިން ފޭރިގަންނަށް ލީކޫޑް ޕާޓީން މަސައްކަތް މި ފެށީ، އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އިއުތިރާފްވެ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އިއުލާން ކުރެއްވިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީހެވެ.

ލީކޫޑް ޕާޓީގެ މި ނިންމުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ސުލްހައިގެ ވާހަތަކާ ބެހޭ ފަލަސްތީނުގެ މަންދޫބު މުސްތަފާ އަލް ބަރްޣޫސީ ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުން އަޅަމުންދާ މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުވާނީ، ސުލްހައިގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބަނދެވުންތަކާއި ސުލްހަޔޭ ކިޔައިގެން 25 އަހަރު ވަންދެން އިޒްރޭލުން ދައްކަމުން އައި ދޮގު ވާހަކަތަކުން މިނިވަންވުމެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އިޒްރޭލާ ކުރިމަތިލުމުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފަލަސްތީނަށް މަޖުބޫރުވާނެ އެވެ.