އެފްރިކާގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ޕޯޓް ލުއިސް (މާޗް 10) - އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެނާ ކަމަށްވާ މޮރިޝަސްގެ ރައީސް އަމީނާ ފިރްދައުސް ގުރިބް ފާކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.


އެކަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ ޗެރިޓީއަކުން ދިން ބޭންކް ކާޑަކުން އަމިއްލަ ބައެއް ތަކެތި ބައްލަވައިގަތް މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ފާކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނީ އަންނަ ހަފުތާގައި ފާހަގަ ކުރާ މޮރިޝަސްގެ މިނިވަންކަމުގެ 50 އަހަރުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު އެވެ.

ފާކިމްއަކީ މޮރިޝަސްގައި މަޝްހޫރު ސައެންސްވެރިއެކެވެ. މޮރިޝަސްގެ ވެރިކަމާ 2015 ވަނަ އަހަރު އެކަމަނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެ ގައުމުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މޮރިޝަސްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕްރަވިންދު ޖުގްނައުތު ވިދާޅުވީ ފާކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި މޮރިޝަސް އަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ ދިރިހުރި ނަމޫނާއެއް ކަމަށެވެ.