ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ މައްސަލާގައި މޮރިޝަސްގެ ރައީސް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ

ޕޯޓް ލުއިސް (މާޗް 18) - ޗެރިޓީއަކުން ދިން ބޭންކް ކާޑަކުން އަމިއްލަ ބައެއް ތަކެތި ބައްލަވައިގަތް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން، ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވެފައިވާ މޮރިޝަސްގެ ރައީސް އަމީނާ ގުރިބް-ފާކިމް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.


އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާހަގަކުރި އެ ގައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 50 އަހަރުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގޯސްކޮށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ފާކިމްގެ އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ ޗެރިޓީގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުން ވިޔަފާރި ކުރެވުނީ އެކްސިޑެންޓަކުން ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ރިފަންޑްކޮށްފައި ވަނީ 27،000 ޑޮލަރެވެ.

އެކަމަނާގެ ވަކީލް ޔޫސުފް މުހައްމަދު ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވީ ފާކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެކަމަނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް އަމަލު ކުރާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ފާކިމްއަކީ މޮރިޝަސްގައި މަޝްހޫރު ސައެންސްވެރިއެކެވެ. މޮރިޝަސްގެ ވެރިކަމާ 2015 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފާކިމް ވަނީ ހަމަ އެ އަހަރު ލަންޑަނުގެ ޕްލެނެޓް އާތު އިންސްޓިޓިއުޓް (ޕީއީއައި)އާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ޕީއައިއޭ އިން ފާކިމް އަށް މެއި 2016 ގައި ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އެކަމަނާގެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއީ ޕީއައިއޭގައި އެކަމަނާގެ ރޯލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށާއި ލޮޖިސްޓިކް ޚަރަދުތަކަށެވެ. އެކަމަކު އެކާޑުން ފާކިމް ވަނީ ލަގްޒަރީ ސާމާނު ގަނެފަ އެވެ. ފާކިމް ފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކްރެޑިޓް ކާޑު އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވުނުކަން ޕީއީއައި އަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕްރެޝަރު ބޮޑު ކުރުމުން ފާކިމް ވަނީ ޕީއީއައި އިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ.