ފަަލަސްތީނުގެ އިހްތިޖާޖާ އެކު އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް

ގުދުސް (މެއި 14) - ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް އިހްތިޖާޖް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތެލް އަވީވުން ގުދުސް އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.


އެމްބަސީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ވަނީ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ އާއި އޭނާގެ ފިރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ ފޮނުވައިފަ އެވެ. އަދި ވައިޓް ހައުސްގެ އިސް ވަފުދެއް ވެސް ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދުމަށް އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގުދުސްގައި އެމްބަސީ ހުޅުވުމުގެ ރަަސްމިއްޔާތުގައި އެމެރިކާ ސަފީރު ޑޭވިޑް ފްރީޑްމަން ވާހަކަދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

"މީގެ 70 އަހަރު ކުރިން މި ދުވަހު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ހެރީ ޓްރޫމަން ވަނީ އިޒްރޭލަކީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައި. އެމެރިކާ އަކީ އިޒްރޭލް ބަލައިގަތް ފުރަތަމަ ގައުމު. މިއަދު އެމެރިކާ އިން ގުދުސްގައި އެމްބަސީ މި ހުޅުވަނީ. އިޒްރޭލަކީ އެ ގައުމުން ބޭނުން ތަނެއްގައި ވެރިރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ ގައުމެއް،" ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުދުސްގައި އެމްބަސީ ހުޅުވައިދިނީ އިވަންކާ އާއި އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ސެކްރެޓަރީ ސްޓީވް މެނުޗިން އެވެ.

އެމްބަސީ ހުޅުވުމާ ދިމާކޮށް ގާޒާ ބޯޑަރުގައި އިހްތިޖާޖް ކުރާ ފަލަސްތީން މީހުން ގަޔަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ 41 މީހުން ވަނީ ޝަހީދު ކޮށްލައިފަ އެވެ.