އިޒްރޭލް ކުށްވެރި ނުކުރުމުކީ އދ. ފެއިލްވުން: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (މެއި 17) - ގާޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދީ 60 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލި އިރު ވެސް އދ. އިން ބަހެއް ބުނަން ނުކެރުމަކީ އެ ޖަމާއަތް ފެއިލްވުން ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކަރާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ އދ.ގެ ކަންތައް ނިމިއްޖެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އިޒްރޭލް ކުށްވެރިކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު ނެތުމުންނެވެ.

އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރި މީހުން ގަޔަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ 60 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާ އަދި 2،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފަ އެވެ.

އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ޒަޚަމްވާ މީހުން ގިނަވެގެން ގާޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފަރުވާ ދޭން ދަތިވާ ނަމަ އެ މީހުން ތުރުކީ އަށް ގެނެސްގެން ފަރުވާ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ގާޒާގައި ފަލަސްތީން މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދު ކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ. އިޒްރޭލް ކުށްވެރިކޮށް ކުވޭތުން ހުށަހަޅަން އުޅުނު ގަރާރަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ ހުރަސް އަޅައިފަ އެވެ.