އެމެރިކާގެ ގަރާރަށް ލިބުނީ އެމެރިކާގެ ވޯޓު އެކަނި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 2) - ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ކުވޭތުން ހުށަހެޅި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ދިފާއުގައި އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ވެސް އެއްވެސް ތާއީދެއް ނުލިބި އަމިއްލަ ގައުމުގެ ވޯޓާ އެކު ލަދުވެތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.


ކުވޭތުން ސްޕޮންސާ ކުރި ގަރާރަށް 10 ގައުމަކުން ތާއިދު ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާ އާއި ފްރާންސް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތް، ޕޮލެންޑް، ނެދަލެންޑްސް އަދި އިތިއޯޕިއާ އިން ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓެއް ނުދެ އެވެ. ގަރާރު ވީޓޯ ކުރީ އިޒްރޭލުގެ ބައިވެރިޔާ އެމެރިކާ އެކަންޏެވެ.

އެމެރިކާގެ ސަފީރު ނިއްކީ ހޭލީ ވިދާޅުވީ ކުވޭތުގެ ގަރާރު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެއް ފަރާތަށް ޖެހިފައި ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހަނާން އަޝްރާވީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ އިޒްރޭލަށް އޮތް "ކަނު ތެދުވެރިކަން" ދަައްކުވައިދީފައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުވޭތުގެ ގަރާރު ވީޓޯކޮށް އެމެރިކާ އިން ބޭނުން ވަނީ އިޒްރޭލުގެ އުދުވާން ދިފާއު ކުރަން ކަމަށެވެ.

ކުވޭތުގެ ގަރާރަށް ރައްދު ދީ އިޒްރޭލް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ބޮލީވިއާ، ކުވޭތު އަދި ރަޝިޔާ އިން ދެކޮޅު ހެދި އިރު 11 ގައުމުން ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓެއް ނުދެ އެވެ.