ހޮހަޅަ އަށް ގެއްލުނު ކުދިން ނުވަ ދުވަސް ފަހުން ދިރި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 2) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރެއަށް ވަން ފަހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުނު 12 ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗު ދިރި ތިއްބާ ހޮހަޅަ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ސަރަހައްދީ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޗިއަން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅަ އަށް ވަން ކުދިން ނުވަ ދުވަސް ފަހުން ދިރި ތިއްބާ ފެނިފައި މި ވަނީ އެ ކުދިން ހޯދަން ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށެވެ. ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ނަރޮންގްސަކް އޮސޮޓަނަކޯން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޮހަޅަ އަށް ވަން ފަހުން ވާރޭވެހި އެ ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވުމުން ވީނުވީއެއް ނޭނގުނު 13 މީހުން ހޯދާފައި ވަނީ ނޭވީ ސްޕެޝަލް ފޯހުން ކަމަށެވެ. ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަމުން ދަނީ އުމުރުން 11-16 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނާއި 25 އަހަރުގެ ކޯޗު ސަލާމަތުން ހޮހަޅައިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ގަވަރުނަރު އޮސޮޓަނަކޯން ވިދާޅުވީ ކުދިން ފެނުނު ނަމަވެސް އޮޕަރޭޝަން އަދި ނުނިމޭ ކަމަށެވެ.

ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ތެރެއަށް ފީނާ ޑައިވަރުންގެ އޮކްސިޖަން ޓޭންކްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޝަނަކީ ކުދިން ހޯދާ ސަލާމަތްކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވައިދިނުން. މިހާތަނަށް އަދި ކިރިޔާ އެ ކުދިން މި ހޯދުނީ. ދެން އޮތީ އެ ކުދިން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތުން ނެރެ، ގެއަށް ފޮނުވައި ދިނުން،" ހޮހަޅަ ކައިރީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮމާންޑް ސެންޓަރުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮސޮޓަނަކޯން ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ ކުދިން ފެނުނު ނަމަވެސް ހޮހަޅައިން ފެންގަނޑު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޑައިވް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޓީމެއް ޑައިވަރުންނާ އެކު އެ ކުދިން ތިބި ހިސާބަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޝަނަކީ ކުދިން ހޯދާ ސަލާމަތްކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވައިދިނުން. މިހާތަނަށް އަދި ކިރިޔާ އެ ކުދިން މި ހޯދުނީ. ދެން އޮތީ އެ ކުދިން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތުން ނެރެ، ގެއަށް ފޮނުވައި ދިނުން،" ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު

"އެ ކުދިންނާއި ކޯޗުގެ ސިއްހަތު ޑޮކްޓަރުން ޗެކް ކުރުމަށް ފަހު، އެ މީހުންގެ ޖިސްމާނީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި ނަމަ ދެން ކުރާނީ އެ ކުދިން ހޮހަޅައިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް،" އޮސޮޓަނަކޯން ވިދާޅުވި އެވެ. "އެ ކުދިން ސްކޫލަށް އަލުން ދަންދެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ކުދިން ބަލަހައްޓާނަން."

ކުދިން ހޯދުން ލަސްވެފައި ވަނީ ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ކިސަޑު ގިނަވުމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން ދަތިވުމުންނެވެ. ކުދިން ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަޖްރިބާކާރުންނާ އެކު ހާހެއްހާ ޑައިވަރުން ދިޔައީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ހޮހަޅައިން ފެން ހިއްކުމުގެ ގޮތުން ޕަންޕު ޖަހައިގެން ދިޔައީ ގަޑިއަކު 10،000 ލިޓަރުގެ ފެން ބޭރު ކުރަމުންނެވެ.

ތަމް ލުއާން ކޯރުން ފެން ހިއްކުމުން ތައިލެންޑް ސިފައިން ޕަމްޕް ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮހަޅަ އަށް ގެއްލުނު 12 ކުދިން ނިސްބަތް ވަނީ މޫ ޕާ ނުވަތަ ވައިލް ބޯ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށެވެ. އެ ކުދިން ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު ކޯޗާ އެކު ހޮހަޅަ އަށް ވަދެފައި ވަނީ ފުޓުބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށް ފަހު އެވެ. ކޯޗާ އެކު އެ ކުދިން މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ހޮހަޅަ އަށް ވަދެ އުޅެ އެވެ. ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު އެ ކުދިންނާ އެކު އެ ދުވަހު ނުދެ އެވެ.

ކުދިން ގެއްލުނުކަން އެނގުނީ އެ ކުދިންގެ ބައިސްކަލްތަކާއި އެހެން ބައެއް ސާމާނު ހޮހަޅައިގެ އެންޓްރެންސްގައި ހުރި ތަން ޕާކް އޮފިސަރަކަށް ފެނިގެން އޭނާ ރިޕޯޓް ކުރުމުންނެވެ.

މިއަންމާ އާއި ލާއޯސްގެ ބޯޑަރާ ކައިރީގައިވާ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ދިގު މިނުގައި 10 ކިލޯ މީޓަރު (ހަ މޭލު) ހުރެ އެވެ. އެއީ ތައިލެންޑުގެ އެންމެ ދިގު އެއް ހޮހަޅަ އެވެ. ޖުލައި އިން ނޮވެމްބަރަށް ތައިލެންޑަށް ވިއްސާރަ މޫސުމަށް ވާތީ އެ ހޮހަޅަ އަށް ނުވަނުމަށް ހޮހަޅައިގެ މައި އެންޓްރެންސްގައި ނޯޓިސް ވެސް ޖަހައިފައިވެ އެވެ.