ނޫސްވެރިޔާ މަރާލި ފަދަ ހާދިސާއެއް ދެން ހިނގައިގެން ނުވާނެ: ސައުދީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ފަދަ ހާދިސާއެއް ދެން މީގެ ފަހުން ހިނގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިންޑޮނީޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ޖަކާޓާގައި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖުބައިރު ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ސައުދީން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ދެން މީގެ ފަހުން ދުވަހަކު ވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއް ނުހިނގާނެ ފަދަ މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމް ކުރާނަން،" ޖުބައިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮކްސް ނިއުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖުބައިރު ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޚާޝުގްޖީ މަރާލީ އެކަން ކުރި ބަޔަކަށް ލިބިގެންވާ އޮތޯރިޓީން ބޭރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޒިންމާވާ އެންމެންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާ ގުޅިގެން 18 މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ސީނިއާ ދެ މީހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަދެފައި ވަނީ މި މަހު 2 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީން ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.