ދުނިޔޭގެ މަލާމާތް ލަންކާ އަށް ދަނީ އަމާޒުވަމުން: ޕާލަމެންޓް މެންބަރެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 8) - ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުގައި ދުނިޔޭގެ މަލާމާތް އަމާޒުވަމުންދާ ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ސީނިއާ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ޕާޓީގެ ނުފޫޒު ގަދަ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ކުމާރު ވެލްގަމާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގައި ސިވިލް ސާވަންޓުން މިހާރު މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

"ބޮޑު ވަޒީރަކީ ކާކުކަން ބަލަން ސިވިލް ސާވަންޓުން ބޭނުންވޭ. ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އޮޅިއްޖެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދުނިޔޭގެ މަލާމާތް ލިބޭ ބައެއް. އެއް ބޮޑު ވަޒީރު މި ހުންނަވަނީ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި. އަނެއް ބޮޑު ވަޒީރު ރަސްމީ އޮފީހުގައި،" ކޮލަމްބޯގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "މި މައްސަލަ ޕާލަމެންޓް މެދުވެރިވެގެން ހައްލު ކުރަން ބޭނުންވޭ."

ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކުރުމަށް ފަހު ރާޖަޕަކްސާ އަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބޮޑު ވަޒީރުކަން ދެއްވީ އޮކްޓޯބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ރަނިލް ގެންދަވަނީ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ގެއިން ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަމުންނެވެ. ރާޖަޕަކްސާ ގެންދަވަނީ ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޕާލަމެންޓް ހުޅުވަން ސިރިސޭނާ މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ކުރިން ގެންދަވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ކެބިނެޓުގެ 30 މިނިސްޓަރުންގެ ތެރޭން 10 ޖާގަ އަދިވެސް އޮތީ ހުސްކޮށެވެ. ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ރަނިލް ޕާޓީން ޕާލަމެންޓް މެންބަރުން ގެނެސް އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭތޯ ހުސްކޮށްފައިވާ ޖާގަތަކެކެވެ.

ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ 225 މެންބަރުންގެ ތެރޭން ރަނިލްގެ ޕާޓީގައި 103 މެންބަރުން ހިމެނޭ އިރު ރާޖަޕަކްސާ-ސިރިސޭނާ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނެނީ 101 މެންބަރުންނެވެ. ބާކީ ތިބި 21 މެންބަރުން ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އޮބްޒާވަރުން ބުނެ އެވެ.