ސޫދާން ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުން ހައްޔަރުކުރަން ފަށައިފި

ޚަރްތޫމް (އެޕްރީލް 15) - ސޫދާންގެ ކުރީ ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން އެ ގައުމުގެ މިލިޓަރީ ކައުންސިލުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ސޫދާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު ބަޝީރުގެ 30 އަހަރުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލީ ސިފައިން ގެނައި އަސްކަރީ ބަޣާވާތެއްގަ އެވެ. އުމަރު ބަޝީރުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. ސޫދާންގައި މިހާރު ވެރިކަން ހިންގާ އަސްކަރީ ކައުންސިލުން ވަނީ މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެ ތިބި މީހުން ގަދަބާރުން ފޮނުވާ ނުލާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހޮވުމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފެންނަ ނަމެއް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

އަސްކަރީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މޭޖާ ޖެނެރަލް ޝަމްސުއްދީން ޝަންތޯ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވެސް އެއްބަސްވާ މަދަނީ ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރަން އަސްކަރީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވާ ކަމަށެވެ.

ސޫދާނަށް ބަޣާވާތް ގެނައި ފަހުން ހުއްޓާނުލައި ދަނީ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

"އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު ވަޒީރަކު ނުހޮވާނަން. އެ މީހުން ހޮވާނީ،" އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖެނެރަލް ޝަންތޯ ވިދާޅުވީ ސޫދާންގައި ގާއިމްކުރާ އިންތިގާލީ ސަރުކާރުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދެން ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި އެ މީހުންނަށް ވެސް ވާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސޫދާނަށް ބަޣާވާތް ގެނައުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވާދު އިބްން އައޫފް ވަނީ އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި ދެ އަހަރު ސިފައިން ވެރިކަން ހިންގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ތިން މަސް ދުވަހަށް ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އައޫފް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ. މިލިޓަރީ ކައުންސިލްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ސިފައިންގެ އިސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އަބްދުލް ފައްތާހު އަބްދުއްރަހްމާން ބުރްހާން އެވެ.

ސޫދާންގެ ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރުގެ ބޭރުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވައި ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުރްހާން ވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުލެއް ލުހެލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ދަނީ އުމަރު ބަޝީރު ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގި މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ފަހުން އުމަރު ބަޝީރު ވީތަނެއް ނޭނގެ އެވެ. ނަމަވެސް ސިފައިން ބަޣާވާތް ގެނައި ލީޑަރުން ބުނަމުން ދަނީ އުމަރު ބަޝީރު ހުންނެވީ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

ދެކުނު ސާދާނުގެ ދާފޫރުގައި ހިންގި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން އުމަރު ބަޝީރުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާނީ ޖިނާއީ ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ސޫދާންގެ އަސްކަރީ ކައުންސިލުން ބުނީ އުމަރު ބަޝީރު އެހެން ގައުމަކާ ހަވާލު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސޫދާނުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.