ދުނިޔެ / ފަލަސްތީން

ގުދުސްގައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ގެތައް އިޒްރޭލުން ތަޅަން ފަށައިފި

ފަލަސްތީނުގެ މީހުންގެ ގެތައް އިޒްރޭލުން މިއަދު ތަޅާލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސް (ޖުލައި 22) - ގުދުސްގެ ދެކުނުގައި އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ފަލަސްތީން މީހުންގެ ގެތައް އިޒްރޭލުން މިއަދު ތަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

ފަލަސްތީން މީހުންގެ ގެތައް ތަޅަން ފެށުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން އިޒްރޭލުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ގަވާއިދާޚިލާފަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކަމަށާއި އެ ގެތައް ތަޅާލީ އެއީ އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރިއާ ކައިރިގައިވާ ގެތައް ތެޅުމުގެ ކުރިން، މިއަދު އިރުއެރުމުގެ ކުރިން، އިޒްރޭލް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ސަރަހައްދު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ގެތަކުގައި ތިބި މީހުން ނެރެފައި ވަނީ ދަމައިފަ އެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ނޫސްވެރިން ދިއުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މީހުންގެ ގެތައް އިޒްރޭލުން މިއަދު ތަޅާލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން ތަޅާލި ގެތަކުގައި އުޅުނު އިސްމާއިލް އަބަދިޔާ ކިޔާ މީހަކު ބުނީ އޭނާގެ އާއިލާ ދެން މަގުމަތިވީ ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ގެދޮރުގެ މަޝްރޫއު މޮނިޓާ ކުރާ ފަލަސްތީނުގެ މިނިސްޓަރު ވާލިދު އާސަފް ވިދާޅުވީ ގެތައް އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރީ ފަލަސްތީނުގެ މަދަނީ ކޮންޓްރޯލް އޮތް ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އިޒްރޭލާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ޚިލާފަށް އެ މީހުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިރުމަތީ ގުދުސް އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އިޒްރޭލުން ހިފީ 1967 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަ ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައިގަ އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އިރުމަތީ ގުދުސް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެކަން ބަލައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި އިރުމަތީ ގުދުސް ވަކިކުރަން އިޒްރޭލުން ފާރެއް ރާނަން ފެށީ 2000 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ފަލަސްތީނުން ހިންގި ދެ ވަނަ އިންތިފާޒާ އަށް ފަހު އެވެ. ފަލަސްތީނުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ "ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުގެ ފާރެއް" ކަމަށެވެ.

8 ކޮމެންޓް, 49 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 4%
icon sad icon sad 24%
icon angry icon angry 71%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އެލެކްސް

23 July 2019

ކޮބާތަ އިޒްރޭލުގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅެ މިކަން ހުއްޓުވާދީ ބަލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

22 July 2019

ނަތަންޔާހޫ ކަލޭ ވިސްނައިގެން ހުންނާތި.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުންއަސަރު

22 July 2019

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިޒްރޭލަކީ މިދުނިޔެމަތީގާވެސް އެންމެ ނުބައިކޮށް ނިމޭބައެއްގެ ގޮތުގާ ލައްވާށި. އަދި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖައްސަމުންދާ ތުރާތަކުގެ ބަދަލު ހިތިގޮތަކަށް އިޒްރޭލަށް ޖައްސަވާށި.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޯން

23 July 2019

އާމީން...

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާ

22 July 2019

ސުބުހާﷲ

The name is already taken The name is available. Register?

ރުޅި

22 July 2019

ކޮބާތަ އިންސާނީ ހައްގޢގޮވާ ފަރާތްތައް. އެމެރިކާއަށް އަދި އިޒްރާއީލަށް ހަލާކުހުރި. މިކަންކުރި މީހުންގެ ގެތަކުން އެމީހުންނެރުއްވާ މަގުމަތިކުރައްވާންދޭވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތުނިޔަ

22 July 2019

ކޮބާ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް؟ ހަމަ ގަދަ ނިދީގަތޯ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޖުމުއްދީން

22 July 2019

އޭ. ތިހެން ހިތަށްއަރާއިރަކަށް ތަޅައެއްނުލެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454