ގުދުސްގައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ގެތައް އިޒްރޭލުން ތަޅަން ފަށައިފި

ގުދުސް (ޖުލައި 22) - ގުދުސްގެ ދެކުނުގައި އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ފަލަސްތީން މީހުންގެ ގެތައް އިޒްރޭލުން މިއަދު ތަޅަން ފަށައިފި އެވެ.


ފަލަސްތީން މީހުންގެ ގެތައް ތަޅަން ފެށުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން އިޒްރޭލުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ގަވާއިދާޚިލާފަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކަމަށާއި އެ ގެތައް ތަޅާލީ އެއީ އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރިއާ ކައިރިގައިވާ ގެތައް ތެޅުމުގެ ކުރިން، މިއަދު އިރުއެރުމުގެ ކުރިން، އިޒްރޭލް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ސަރަހައްދު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ގެތަކުގައި ތިބި މީހުން ނެރެފައި ވަނީ ދަމައިފަ އެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ނޫސްވެރިން ދިއުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މީހުންގެ ގެތައް އިޒްރޭލުން މިއަދު ތަޅާލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން ތަޅާލި ގެތަކުގައި އުޅުނު އިސްމާއިލް އަބަދިޔާ ކިޔާ މީހަކު ބުނީ އޭނާގެ އާއިލާ ދެން މަގުމަތިވީ ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ގެދޮރުގެ މަޝްރޫއު މޮނިޓާ ކުރާ ފަލަސްތީނުގެ މިނިސްޓަރު ވާލިދު އާސަފް ވިދާޅުވީ ގެތައް އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރީ ފަލަސްތީނުގެ މަދަނީ ކޮންޓްރޯލް އޮތް ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އިޒްރޭލާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ޚިލާފަށް އެ މީހުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިރުމަތީ ގުދުސް އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އިޒްރޭލުން ހިފީ 1967 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަ ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައިގަ އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އިރުމަތީ ގުދުސް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެކަން ބަލައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި އިރުމަތީ ގުދުސް ވަކިކުރަން އިޒްރޭލުން ފާރެއް ރާނަން ފެށީ 2000 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ފަލަސްތީނުން ހިންގި ދެ ވަނަ އިންތިފާޒާ އަށް ފަހު އެވެ. ފަލަސްތީނުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ "ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުގެ ފާރެއް" ކަމަށެވެ.