ޗައިނާއާ ގުޅޭ 170،000 ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހުރި 170،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ.


ޓްވިޓާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ އެކްސްޕާޓުން ބުނެފައި ވަނީ ބަންދުކުރި ގިނަ އެކައުންޓްތަކުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ހޮން ކޮންގުގެ އިހްތިޖާޖް އަދި އެހެން ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާ ދިފާއު ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާ ދިފާއުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ އެކައުންޓްތައް ހަދާފައި ވަނީ ވެސް ޖެނުއަރީ މަހު ފަހުކޮޅު ކަމަށް އެ އެކައުންޓްތައް އެނަލައިޒް ކުރި ރިސާޗް މެނޭޖަރަކު ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޓްވިޓާ އިން އިއްޔެ ވަނީ ތުރުކީ އަދި ރަޝިޔާ ސަރުކާރު ޕްރޮމޮޓް ކުރަން ހަދާފައިވާ ގިނަ އެކައުންޓްތަކެއް ވެސް ޑިލީޓްކޮށްފަ އެވެ.

ޗައިނާގައި ޓްވިޓާ ރަސްމީކޮށް މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން އެކްސެސް ވަނީ ވީޕީއެން މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޓްވިޓާ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅޭ އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ވަނީ ޗައިނާގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ 1،000 އަށް ވުރެ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.